Blog categories

Latest posts

บทความจาก คุณจรกฤตย์ แมงทับ (จอย)     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • คำสำคัญ

      -

นาย จรกฤตย์ แมงทับ - เนติบัณฑิต รุ่นที่ 64

ข้าพเจ้านายจรกฤตัย แมงทับ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะ นิติศาสตร์ รุ่นที่ 32 หลังจากนั้นก็เข้ามาศึกษาต่อเนติบัณฑิต ของสำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตไทย เมื่อปี พ.ศ.2550 หลังจากการเรียนของข้าพเจ้า คือ ในแต่ละวัน ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ ประมาณ 6-7 ชั่วโมง และหลังจากอ่านหนังสือ ข้าพเจ้าก็ได้เข้าไปร่วมรับฟังคำบรรยายรอบค่ำที่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขต สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอน   โดยถ่ายทอดทางจอภาพจากศูนย์เนติบัณฑิตซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดขึ้น ให้สำหรับบุคคลภายนอก เพื่อนๆ พี่ ๆ น้องๆ ที่สนใจเข้ามาเรียนด้านกฎหมาย

หลักการเรียนเนติบัณฑิตอย่างไร ถึงได้จบนั้น ส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งมาฟังคำบรรยายภาคค่ำ  ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า เป็นการทบทวนในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจตรงไหน ก็เข้าไปฟังคำบรรยายของ อาจารย์ผู้สอน เป็นการทบทวนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ในการเรียนกฎหมายก็คือ คำพิพากษาฎีกา ซึ่งเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่ให้เราเข้าใจในกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น คือ ได้รู้หลักกฎหมายในการพิพากษาของศาลฎีกาว่าเป็นอย่างไร เพราะอะไรต้องผิด หรือไม่ผิดกฎหมาย ตามมาตรานั้น ๆ อย่างไร ทำให้เราได้คิดและมีเหตุผลที่น่าจะตอบกฎหมายได้

หลังจากเลิกเรียน ข้าพเจ้าก็นำหัวข้อที่อาจารย์ได้สอนมาทบทวนดู ในแต่ละหัวข้อว่ากฎหมายของใน แต่ละมาตรานั้น  หัวใจสำคัญของตัวบทนั้นว่าอย่างไรบ้าง มีข้อยกเว้นอะไรบ้าง แล้วสรุป ลงในสมุดบันทึกเพื่อเก็บไว้ทบทวนในวันที่ใกล้จะสอบ ซึ่งส่วนนี้ทำให้เราประหยัดเวลาในการอ่านครึ่งต่อๆ ไป โดยจะเอาสมุดที่บันทึกไว้มาอ่านเพื่อทำความเข้าใจ ในวันใกล้ ๆ จะสอบ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่  เป็นหัวใจในการเรียนกฎหมายคือ ตัวบทกฎหมาย

สุดท้ายที่ทำให้ข้าพเจ้า ได้สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตนั้น คงเป็นไปไม่ได้คือ กำลังใจจากครอบครัว สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้คอยให้กำลังใจ ก็คงจะมาไม่ถึงจุด ๆ นี้  แต่อย่างไรก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของตัวเราเองด้วย และสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจะบอกกล่าวกับท่านที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้คือ ตั้งใจ  มุ่งมั่น  อดทน  และความสำเร็จของท่านทั้งหลายก็จะอยู่แค่เอื้อม เพียงแต่ท่านทั้งหลายอย่าท้อถอย จงตั้งใจมุ่งมั่น ในสิ่งที่ท่านคาดหมายไว้ ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องการก็คงอยู่ ไม่ไกลความเป็นจริง อยากได้เป็นอัยการก็ได้เป็น อยากได้เป็นผู้พิพากษาก็ได้เป็นสมดังความตั้งใจมุ่งมั่นปรารถนาของท่านเอง  เพียงแต่ตัวท่านอย่าท้อถอยและจงพยายามอดทน นี้คือสิ่งที่ทำให้ตัวท่านประสบ ความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน และการศึกษาต่อไปได้ในอนาคต

จรกฤตย์    แมงทับ

เนติบัณฑิต รุ่นที่ 64