Blog categories

Latest posts

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 8

ลำดับที่

ชื่อศาล / ที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท์

เขตศาล

1

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร 075-356-498,356-158

1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
2 อำเภอชะอวด
3 อำเภอลานสกา 
4 อำเภอท่าศาลา 
5 อำเภอสิชล
6 อำเภอขนอม 
7 อำเภอพรหมคีรี 
8 อำเภอจุฬาภรณ์ (เฉพาะ ต.บ้านควนมุต ต.บ้านชะอวด)
9 กิ่งอำเภอพระพรหม (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเดิม)
10 กิ่งอำเภอนบพิตำ (อำเภอท่าศาลาเดิม)

2

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช 
ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร 075-347-558,341-177

1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
2 อำเภอชะอวด
3 อำเภอลานสกา 
4 อำเภอท่าศาลา 
5 อำเภอสิชล
6 อำเภอขนอม 
7 อำเภอพรหมคีรี 
8 อำเภอพระพรหม 
9 กิ่งอำเภอนบพิตำ

3

ศาลจังหวัดทุ่งสง 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทร 075-411-774,411-244

1 อำเภอทุ่งสง 
2 อำเภอร่อนพิบูลย์ 
3 อำเภอจุฬาภรณ์
4 อำเภอฉวาง 
5 อำเภอทุ่งใหญ่ 
6 อำเภอบางขัน
7 อำเภอถ้ำพรรณรา 
8 อำเภอนาบอน 
9 อำเภอพิปูน
10 กิ่งอำเภอช้างกลาง

4

ศาลจังหวัดปากพนัง 
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

โทร 075-517-188

1 อำเภอปากพนัง 
2 อำเภอเชียรใหญ่ 
3 อำเภอหัวไทร
4 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

5

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร 075-347-598,345-109

1 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
2 อำเภอชะอวด
3 อำเภอลานสกา 
4 อำเภอท่าศาลา 
5 อำเภอสิชล
6 อำเภอขนอม 
7 อำเภอพรหมคีรี 
8 อำเภอทุ่งสง 
9 อำเภอร่อนพิบูลย์ 
10 อำเภอจุฬาภรณ์ 
11 อำเภอฉวาง 
12 อำเภอทุ่งใหญ่ 
13 อำเภอบางขัน 
14 อำเภอถ้ำพรรณรา 
15 อำเภอนาบอน 
16 อำเภอพิปูน 
17 อำเภอพระพรหม
18 อำเภอปากพนัง 
19 อำเภอเชียรใหญ่ 
20 อำเภอหัวไทร
21 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
22 กิ่งอำเภอนบพิตำ 
23 กิ่งอำเภอช้างกลาง

6

ศาลจังหวัดชุมพร 
ถ.ปรมินทรมรรคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทร 077-502-961,511-145

1 อำเภอเมืองชุมพร 
2 อำเภอประทิว 
3 อำเภอท่าแซะ

7

ศาลจังหวัดหลังสวน 
ถ.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

โทร 077-541-068,541-048

1 อำเภอหลังสวน 
2 อำเภอสวี 
3 อำเภอพะโต๊ะ
4 อำเภอทุ่งตะโก 
5 อำเภอละแม

8

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร 077-281-317,282-063

1 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
2 อำเภอคีรีรัฐนิยม
3 อำเภอพุนพิน 
4 อำเภอพนม 
5 อำเภอเกาะสมุย
6 อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
7 อำเภอบ้านนาสาร 
8 อำเภอพระแสง
9 อำเภอเวียงสระ 
10 อำเภอดอนสัก 
11 อำเภอเคียนซา
12 อำเภอบ้านตาขุน 
13 อำเภอเกาะพงัน 
14 อำเภอชัยบุรี
15 อำเภอบ้านนาเดิม 
16 กิ่งอำเภอวิภาวดี

9

ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี 
ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร 077-284-972,281-127

1 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
2 อำเภอคีรีรัฐนิยม
3 อำเภอพุนพิน 
4 อำเภอพนม 
5 อำเภอกาญจนดิษฐ์
6 อำเภอบ้านนาสาร 
7 อำเภอพระแสง 
8 อำเภอเวียงสระ 
9 อำเภอดอนสัก 
10 อำเภอเคียนซา 
11 อำเภอบ้านตาขุน
12 อำเภอบ้านนาเดิม 
13 กิ่งอำเภอวิภาวดี

10

ศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ถ.ศรีสุราษฎร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร 077-273-599

1 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
2 อำเภอคีรีรัฐนิยม
3 อำเภอพุนพิน 
4 อำเภอพนม 
5 อำเภอเกาะสมุย
6 อำเภอกาญจนดิษฐ์ 
7 อำเภอบ้านนาสาร 
8 อำเภอพระแสง
9 อำเภอเวียงสระ 
10 อำเภอดอนสัก 
11 อำเภอเคียนซา
12 อำเภอบ้านตาขุน 
13 อำเภอเกาะพงัน 
14 อำเภอชัยบุรี
15 อำเภอบ้านนาเดิม 
16 อำเภอไชยา 
17 อำเภอท่าฉาง 
18 อำเภอท่าชนะ 
19 กิ่งอำเภอวิภาวดี

11

ศาลจังหวัดไชยา 
ถ.รักษ์นรกิจ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

โทร 077-431-110,431-185

1 อำเภอไชยา 
2 อำเภอท่าฉาง 
3 อำเภอท่าชนะ

12

ศาลจังหวัดระนอง 
ถ.ดับคดี อ.เมือง จ.ระนอง 85000

โทร 077-822-998-9

1 อำเภอเมืองระนอง 
2 อำเภอกระบุรี 
3 อำเภอกะเปอร์
4 อำเภอละอุ่น 
5 กิ่งอำเภอสุขสำราญ

13

ศาลจังหวัดกระบี่ 
ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทร 075-622-945,620-608

1 อำเภอเมืองกระบี่ 
2 อำเภออ่าวลึก 
3 อำเภอปลายพระยา
4 อำเภอเขาพนม 
5 อำเภอลำทับ 
6 อำเภอเหนือคลอง
7 อำเภอคลองท่อม 
8 อำเภอเกาะลันตา

14

ศาลจังหวัดพังงา 
ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

โทร 076-412-103,411-301

1 อำเภอเมืองพังงา 
2 อำเภอตะกั่วทุ่ง 
3 อำเภอทับปุด
4 อำเภอท้ายเหมือง 
5 อำเภอเกาะยาว

15

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า 
ถ.วัฒนา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

โทร 076-421-659,421-130

1 อำเภอตะกั่วป่า 
2 อำเภอคุระบุรี 
3 อำเภอกะปง

16

ศาลจังหวัดภูเก็ต 
ถ.ดำรง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร 076-211-160,212-995

1 อำเภอเมืองภูเก็ต 
2 อำเภอถลาง 
3 อำเภอกะทู้

17

ศาลจังหวัดภูเก็ต

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
ถ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร 076-250-351,250-348

1 อำเภอเมืองภูเก็ต 
2 อำเภอถลาง 
3 อำเภอกะทู้