Blog categories

Latest posts

สารบาญ

ประมวลกฎหมายอาญา

 

ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป

.

ลักษณะ ๑ บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป 

หมวด ๑ บทนิยาม ........มาตรา ๑

หมวด ๒ การใช้กฎหมายอาญา ........มาตรา ๒-๑๗

หมวด ๓ โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย

ส่วนที่ ๑ โทษ ........มาตรา ๑๘-๓๘

ส่วนที่ ๒ วิธีการเพื่อความปลอดภัย ........มาตรา ๓๙-๕๐

ส่วนที่ ๓ วิธีเพิ่มโทษ ลดโทษ และการรอการลงโทษ ........มาตรา ๕๑-๕๘

หมวด ๔ ความรับผิดในทางอาญา ........มาตรา ๕๙-๗๙

หมวด ๕ การพยายามกระทําความผิด ........มาตรา ๘๐-๘๒

หมวด ๖ ตัวการและผู้สนับสนุน ........มาตรา ๘๓-๘๙

หมวด ๗ การกระทําความผิดหลายบทหรอหลายกระทง ........มาตรา ๙๐-๙๑

หมวด ๘ การกระทําความผิดอีก ........มาตรา ๙๒-๙๔

หมวด ๙ อายุความ ........มาตรา ๙๕-๑๐๑

.

ลักษณะ ๒ บทบัญญัตที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ ........มาตรา ๑๐๒-๑๐๖

 .

ภาค ๒ ความผิด

.

ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและ

ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ........มาตรา ๑๐๗-๑๑๒

หมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ........มาตรา ๑๑๓-๑๑๘

หมวด ๓ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร ........มาตรา ๑๑๙-๑๒๙

หมวด ๔ ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ........มาตรา ๑๓๐-๑๓๕

.

ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย........มาตรา๑๓๕/๑-๑๓๕/๔

.

ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง

หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ........มาตรา ๑๓๖-๑๔๖

หมวด ๒ ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ........มาตรา ๑๔๗-๑๖๖

.

ลักษณะ ๓ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม

หมวด ๑ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ........มาตรา ๑๖๗-๑๙๙

หมวด ๒ ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ........มาตรา ๒๐๐-๒๐๕

.

ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ........มาตรา ๒๐๖-๒๐๘

ลักษณะ ๕ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ........มาตรา ๒๐๙-๒๑๖

ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ม. ๒๑๗-๒๓๙

.

ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง

หมวด ๑ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ........มาตรา ๒๔๐-๒๔๙

หมวด ๒ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์และตั๋ว ........มาตรา ๒๕๐-๒๖๓

หมวด ๓ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ........มาตรา ๒๖๔-๒๖๙

หมวด ๔ ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์........มาตรา๒๖๙/๑-๒๖๙/๗

หมวด ๕ ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง........มาตรา ๒๖๙/๘-๒๖๙/๑๕

.

ลักษณะ ๘ ความผิดเกี่ยวกับการค้า ........มาตรา ๒๗๐-๒๗๕

ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ........มาตรา ๒๗๖-๒๘๗

ลักษณะ ๑๐ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

หมวด ๑ ความผิดต่อชีวิต ........มาตรา ๒๘๘-๒๙๔

หมวด ๒ ความผิดต่อร่างกาย ........มาตรา ๒๙๕-๓๐๐

หมวด ๓ ความผิดฐานทําใหแท้งลูก ........มาตรา ๓๐๑-๓๐๕

หมวด ๔ ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ........มาตรา ๓๐๖-๓๐๘

.

ลักษณะ ๑๑ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

หมวด ๑ ความผิดต่อเสรีภาพ ........มาตรา ๓๐๙-๓๒๑/๑

หมวด ๒ ความผิดฐานเปิดเผยความลับ ........มาตรา ๓๒๒-๓๒๕

หมวด ๓ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ........มาตรา ๓๒๖-๓๓๓

.

ลักษณะ ๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

หมวด ๑ ความผิดฐานลักทรพย์และวิ่งราวทรัพย์ ........มาตรา ๓๓๔-๓๓๖ ทวิ

หมวด ๒ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ ม. ๓๓๗-๓๔๐ ตรี

หมวด ๓ ความผิดฐานฉ้อโกง ........มาตรา ๓๔๑-๓๔๘

หมวด ๔ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ........มาตรา ๓๔๙-๓๕๑

หมวด ๕ ความผิดฐานยักยอก ........มาตรา ๓๕๒-๓๕๖

หมวด ๖ ความผิดฐานรับของโจร ........มาตรา ๓๕๗

หมวด ๗ ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย์ ........มาตรา ๓๕๘-๓๖๑

หมวด ๘ ความผิดฐานบุกรุก ........มาตรา ๓๖๒-๓๖๖

.

ลักษณะ ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับศพ........มาตรา ๓๖๖/๑-๓๖๖/๔

ภาค ๓ ลหุโทษ ........มาตรา ๓๖๗-๓๙๘