Blog categories

Latest posts

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 5

ลำดับที่

ชื่อศาล / ที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท์

เขตศาล

1

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ 
ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50000

โทร 053-222-287,222-214755 
โทรสาร 053-214-197

1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
2 อำเภอแม่แดง 
3 อำเภอเชียงดาว
4 อำเภอพร้าว 
5 อำเภอสันทราย 
6 อำเภอหางดง
7 อำเภอสันป่าตอง 
8 อำเภอจอมทอง 
9 อำเภอสันกำแพง
10 อำเภอสารภี 
11 อำเภอจอมทอง 
12 อำเภอดอยเต่า
13 อำเภอแม่แจ่ม 
14 อำเภอออมก๋อย 
15 อำเภอแม่ริม
16 อำเภอสะเมิง 
17 อำเภอฮอด 
18 อำเภอเวียงแหง
19 อำเภอแม่วาง 
20 กิ่งอำเภอดอยหล่อ 
21 กิ่งอำเภอแม่ออน

2

ศาลแขวงเชียงใหม่ 
ถนนพระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร 053-211-737,212-201

1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
2 อำเภอแม่แดง 
3 อำเภอเชียงดาว 
4 อำเภอพร้าว 
5 อำเภอสันทราย 
6 อำเภอหางดง
7 อำเภอสันป่าตอง 
8 อำเภอจอมทอง 
9 อำเภอสันกำแพง
10 อำเภอสารภี 
11 อำเภอจอมทอง 
12 อำเภอดอยเต่า
13 อำเภอแม่แจ่ม 
14 อำเภอออมก๋อย 
15 อำเภอแม่ริม
16 อำเภอสะเมิง 
17 อำเภอฮอด 
18 อำเภอเวียงแหง
19 อำเภอฝาง 
20 อำเภอแม่อาย 
21 อำเภอไชยปราการ
22 อำเภอแม่วาง 
23 กิ่งอำเภอดอยหล่อ 
24 กิ่งอำเภอแม่ออน

3

ศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดเชียงใหม่ 
ถนนแก้วนวรัฐ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50000

โทร 053-245-261,241-279

1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
2 อำเภอแม่แดง 
3 อำเภอเชียงดาว 
4 อำเภอพร้าว 
5 อำเภอสันทราย 
6 อำเภอหางดง
7 อำเภอสันป่าตอง 
8 อำเภอจอมทอง 
9 อำเภอสันกำแพง
10 อำเภอสารภี 
11 อำเภอจอมทอง 
12 อำเภอดอยเต่า
13 อำเภอแม่แจ่ม 
14 อำเภอออมก๋อย 
15 อำเภอแม่ริม
16 อำเภอสะเมิง 
17 อำเภอฮอด 
18 อำเภอเวียงแหง
19 อำเภอฝาง 
20 อำเภอแม่อาย 
21 อำเภอไชยปราการ
22 อำเภอแม่วาง 
23 กิ่งอำเภอดอยหล่อ 
24 กิ่งอำเภอแม่ออน

4

ศาลจังหวัดฝาง 
ถ.เชียงใหม่-ฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร 053-451,451472

1 อำเภอฝาง 
2 อำเภอแม่อาย 
3 อำเภอไชยปราการ

5

ศาลจังหวัดลำปาง 
ถนนไปรษณีย์ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทร 054-224-900,225-146

1 อำเภอเมืองลำปาง 
2 อำเภอแม่เมาะ 
3 อำเภอเกาะคา
4 อำเภอแม่พริก 
5 อำเภอห้างฉัตร 
6 อำเภอแม่ทะ
7 อำเภอเถิน 
8 อำเภองาว 
9 อำเภอแจ้ห่ม
10 อำเภอวังเหนือ 
11 อำเภอสมปราบ 
12 อำเภอเสริมงาม
13 อำเภอเมืองปาน

6

ศาลแขวงลำปาง 
ถนนไปรษณีย์ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทร 054-224-900,218-213

1 อำเภอเมืองลำปาง 
2 อำเภอแม่เมาะ 
3 อำเภอเกาะคา
4 อำเภอแม่พริก 
5 อำเภอห้างฉัตร 
6 อำเภอแม่ทะ
7 อำเภอเถิน 
8 อำเภองาว 
9 อำเภอแจ้ห่ม
10 อำเภอวังเหนือ 
11 อำเภอสมปราบ 
12 อำเภอเสริมงาม
13 อำเภอเมืองปาน

7

ศาลจังหวัดลำปาง

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมืองจ.ลำปาง 52000

โทร 054-335-503-4

1 อำเภอเมืองลำปาง 
2 อำเภอแม่เมาะ 
3 อำเภอเกาะคา
4 อำเภอแม่พริก 
5 อำเภอห้างฉัตร 
6 อำเภอแม่ทะ
7 อำเภอเถิน 
8 อำเภองาว 
9 อำเภอแจ้ห่ม
10 อำเภอวังเหนือ 
11 อำเภอสมปราบ 
12 อำเภอเสริมงาม
13 อำเภอเมืองปาน

8

ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทร 053-611-338,612-587

1 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
2 อำเภอปาย 
3 อำเภอขุนยวม
4 กิ่งอำเภอปางมะผ้า

9

ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
ถนนเวียงใหม่ อ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน 58110

โทร 053-681-297,681-911

1 อำเภอแม่สะเรียง 
2 อำเภอแม่ลาน้อย
3 อำเภอสบเมย (อำเภอแม่สะเรียง)

10

ศาลจังหวัดเชียงราย
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร 053-711-305,717-883

1 อำเภอเมืองเชียงราย 
2 อำเภอขุนตาล 
3 อำเภอเชียงของ
4 อำเภอเชียงแสน 
5 อำเภอเทิง 
6 อำเภอพาน
7 อำเภอแม่จัน 
8 อำเภอแม่ฟ้าหลวง 
9 อำเภอแม่สรวย
10 อำเภอแม่สาย 
11 อำเภอเวียงป่าเป้า 
12 อำเภอป่าแดด
13 อำเภอเวียงแก่น 
14 อำเภอเวียงชัย 
15 อำเภอพญาเม็งราย
16 อำเภอแม่ลาว 
17 กิ่งอำเภอดอยหลวง 
18 กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

11

ศาลจังหวัดพะเยา 
ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทร 054-431-011,413-406

1 อำเภอพะเยา 
2 อำเภอจุน 
3 อำเภอเชียงคำ
4 อำเภอเชียงม่วน 
5 อำเภอดอกคำใต้ 
6 อำเภอปง
7 อำเภอแม่ใจ 
8 กิ่งอำเภอภูซาง 
9 อำเภอภูกามยาว

12

ศาลจังหวัดน่าน 
ถนนสุริยะพงษ์ อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทร 054-751-745,710-574

1 อำเภอเมืองน่าน 
2 อำเภอเชียงกลาง 
3 อำเภอท่าวังผา
4 อำเภอทุ่งช้าง 
5 อำเภอนาน้อย 
6 อำเภอบ้านหลวง
7 อำเภอบัว 
8 อำเภอแม่จริม 
9 อำเภอเวียงสา
10 อำเภอนาหมื่น 
11 อำเภอสันติสุข 
12 อำเภอบ่อเกลือ
13 อำเภอสองแคว 
14 กิ่งอำเภอภูเพียง

13

ศาลจังหวัดลำพูน
ถนนลำพูน-ดอยศรีวิชัย อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

โทร 053-511-022,560-279

1 อำเภอเมืองลำพูน 
2 อำเภอบ้านโฮ่ง 
3 อำเภอป่าซาง
4 อำเภอแม่ทา 
5 อำเภอลี้ 
6 อำเภอบ้านธิ
7 อำเภอทุ่งหัวช้าง 
8 กิ่งอำเภเวียงหนองล่อง

14

ศาลจังหวัดแพร่ 
ถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทร 054-522-571-2

1 อำเภอเมืองแพร่ 
2 อำเภอเด่นชัย 
3 อำเภอร้องกวาง
4 อำเภอลอง 
5 อำเภอวังชิ้น 
6 อำเภอสอง
7 อำเภอสูงเม่น 
8 อำเภอหนองม่วงไข่