Blog categories

Latest posts

:: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บรรพ1 หลักทั่วไป บรรพ2 หนี้ บรรพ3 เอกเทศสัญญา บรรพ4 ทรัพย์สิน บรรพ5 ครอบครัว บรรพ6 มรดก

บรรพ1 หลักทั่วไป
:: ข้อความเบื้องต้น มาตรา 1-3
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 4-14
:: ลักษณะ2 บุคคล
     :: หมวด1 บุคคลธรรมดา
               :: ส่วนที่1 สภาพบุคคลมาตรา 15-18
               :: ส่วนที่2 ความสามารถมาตรา 19-36
               :: ส่วนที่3 ภูมิลำเนามาตรา 37-47
               :: ส่วนที่4 สาบสูญมาตรา 48-64
     :: หมวด2 นิติบุคคล
               :: ส่วนที่1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 65-77
               :: ส่วนที่2 สมาคมมาตรา 78-109
               :: ส่วนที่3 มูลนิธิมาตรา 110-136
:: ลักษณะ3 ทรัพย์มาตรา 137-148
:: ลักษณะ4 นิติกรรม
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 149-153
     :: หมวด2 การแสดงเจตนามาตรา 154-171
     :: หมวด3 โมฆะกรรมและโมฆียะมาตรา 172-181
     :: หมวด4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลามาตรา 182-193
:: ลักษณะ5 ระยะเวลามาตรา 193/1-193/8
:: ลักษณะ6 อายุความ
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 193/9-193/29
     :: หมวด2 กำหนดอายุความมาตรา 193/30-193/35

บรรพ2 หนี้
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     :: หมวด1 วัตถุแห่งหนี้มาตรา 194-202
     :: หมวด2 ผลแห่งหนี้
               :: ส่วนที่1 การไม่ชำระหนี้มาตรา 203-225
               :: ส่วนที่2 รับช่วงสิทธิมาตรา 226-232
               :: ส่วนที่3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ มาตรา 233-236
               :: ส่วนที่4 เพิกถอนการฉ้อฉลมาตรา 237-240
               :: ส่วนที่5 สิทธิยึดหน่วงมาตรา 241-250
               :: ส่วนที่6 บุริมสิทธิมาตรา 251-252
               1. บุริมสิทธิสามัญมาตรา 253-258
               2. บุริมสิทธิพิเศษ
               (ก) บุริมสิทธิเหนือสังหาริมทรัพย์ มาตรา 259-272
               (ข) บุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ มาตรา 273-276
               3. ลำดับแห่งบุริมสิทธิมาตรา 277-280
               4. ผลแห่งบุริมสิทธิมาตรา 281-289
     :: หมวด3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคนมาตรา 290-302
     :: หมวด4 โอนสิทธิเรียกร้องมาตรา 303-313
     :: หมวด5 ความระงับหนี้
               :: ส่วนที่1 การชำระหนี้มาตรา 314-339
               :: ส่วนที่2 ปลดหนี้มาตรา 340
               :: ส่วนที่3 หักกลบลบหนี้มาตรา 341-348
               :: ส่วนที่4 แปลงหนี้ใหม่มาตรา 349-352
               :: ส่วนที่5 หนี้เกลื่อนกลืนกันมาตรา 353
:: ลักษณะ2 สัญญา
     :: หมวด1 ก่อให้เกิดสัญญามาตรา 354-368
     :: หมวด2 ผลแห่งสัญญามาตรา 369-376
     :: หมวด3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับมาตรา 377-385
     :: หมวด4 เลิกสัญญามาตรา 386-394
:: ลักษณะ3 จัดการงานนอกสั่งมาตรา 395-405
:: ลักษณะ4 ลาภมิควรได้มาตรา 406-419
:: ลักษณะ5 ละเมิด
     :: หมวด1 ความรับผิดเพื่อละเมิดมาตรา 420-437
     :: หมวด2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด มาตรา 438-448
     :: หมวด3 นิรโทษกรรมมาตรา 449-452

บรรพ3 เอกเทศสัญญา
:: ลักษณะ1 ซื้อขาย
     :: หมวด1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย
               :: ส่วนที่1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 453-457
               :: ส่วนที่2 การโอนกรรมสิทธิ์มาตรา 458-460
     :: หมวด2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย
               :: ส่วนที่1 การส่งมอบมาตรา 461-471
               :: ส่วนที่2 ความรับผิดชอบเพื่อชำรุดบกพร่อง มาตรา 472-474
               :: ส่วนที่3 ความรับผิดในการรอนสิทธิมาตรา 475-482
               :: ส่วนที่4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด มาตรา 483-485
     :: หมวด3 หน้าที่ของผู้ซื้อมาตรา 486-490
     :: หมวด4 การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง
               :: ส่วนที่1 ขายฝากมาตรา 491-502
               :: ส่วนที่2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ มาตรา 503-508
               :: ส่วนที่3 ขายทอดตลาดมาตรา 509-517
:: ลักษณะ2 แลกเปลี่ยนมาตรา 518-520
:: ลักษณะ3 ให้มาตรา 521-536
:: ลักษณะ4 เช่าทรัพย์
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 537-545
     :: หมวด2 หน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ให้เช่า มาตรา 546-551
     :: หมวด3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า มาตรา 552-563
     :: หมวด4 ความระงับแห่งสัญญาเช่ามาตรา 564-571
:: ลักษณะ5 เช่าซื้อมาตรา 572-574
:: ลักษณะ6 จ้างแรงงานมาตรา 575-586
:: ลักษณะ7 จ้างทำของมาตรา 587-607
:: ลักษณะ8 รับขนมาตรา 608-609
     :: หมวด1 รับขนของมาตรา 610-633
     :: หมวด2 รับขนคนโดยสารมาตรา 634-639
:: ลักษณะ9 ยืม
     :: หมวด1 ยืมใช้คงรูปมาตรา 640-649
     :: หมวด2 ยืมใช้สิ้นเปลืองมาตรา 650-656
:: ลักษณะ10 ฝากทรัพย์
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 657-671
     :: หมวด2 วิธีเฉพาะการฝากเงินมาตรา 672-673
     :: หมวด3 วิธีเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม มาตรา 674-679
:: ลักษณะ11 ค้ำประกัน
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 680-685
     :: หมวด2 ผลก่อนชำระหนี้มาตรา 686-692
     :: หมวด3 ผลภายหลังชำระหนี้มาตรา 693-697
     :: หมวด4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน มาตรา 698-701
:: ลักษณะ12 จำนอง
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 702-714
     :: หมวด2 สิทธิจำนองครอบเพียงใดมาตรา 715-721
     :: หมวด3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง มาตรา 722-727
     :: หมวด4 การบังคับจำนองมาตรา 728-735
     :: หมวด5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง มาตรา 736-743
     :: หมวด6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง มาตรา 744-746
:: ลักษณะ13 จำนำ
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 747-757
     :: หมวด2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ มาตรา 758-763
     :: หมวด3 การบังคับจำนำมาตรา 764-768
     :: หมวด4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำมาตรา 769
:: ลักษณะ14 เก็บของในคลังสินค้า
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 770-774
     :: หมวด2 ใบรับของคลังสินค้าและประทวนสินค้า มาตรา 775-796
:: ลักษณะ15 ตัวแทน
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 797-806
     :: หมวด2 หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนต่อตัวการ มาตรา 807-814
     :: หมวด3 หน้าที่และความรับผิดของตัวการต่อตัวแทน มาตรา 815-819
     :: หมวด4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคล ภายนอก มาตรา 820-825
     :: หมวด5 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน มาตรา 826-832
     :: หมวด6 ตัวแทนค้าต่างมาตรา 833-844
:: ลักษณะ16 นายหน้ามาตรา 845-849
:: ลักษณะ17 ประนีประนอมยอมความมาตรา 850-852
:: ลักษณะ18 การพนันและขันต่อมาตรา 853-855
:: ลักษณะ19 บัญชีเดินสะพัดมาตรา 856-860
:: ลักษณะ20 ประกันภัย
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 861-868
     :: หมวด2 ประกันวินาศภัย
               :: ส่วนที่1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 869-882
               :: ส่วนที่2 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการรับขน มาตรา 883-886
               :: ส่วนที่3 ประกันภัยค้ำจุนมาตรา 887-888
     :: หมวด3 ประกันชีวิตมาตรา 889-897
:: ลักษณะ21 ตั๋วเงิน
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 898-907
     :: หมวด2 ตั๋วแลกเงิน
               :: ส่วนที่1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน มาตรา 908-926
               :: ส่วนที่2 การรับรองมาตรา 927-937
               :: ส่วนที่3 อาวัลมาตรา 938-940
               :: ส่วนที่4 การใช้เงินมาตรา 941-949
               :: ส่วนที่5 การสอดเข้าแก้หน้ามาตรา 950
               (1) การรับรองเพื่อแก้หน้ามาตรา 951-953
               (2) การใช้เงินเพื่อแก้หน้ามาตรา 954-958
               :: ส่วนที่6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน มาตรา 959-974
               :: ส่วนที่7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับมาตรา 975-981
     :: หมวด3 ตั๋วสัญญาใช้เงินมาตรา 982-986
     :: หมวด4 เช็คมาตรา 987-1000
     :: หมวด5 อายุความมาตรา 1001-1005
     :: หมวด6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย มาตรา 1006-1011
:: ลักษณะ22 หุ้นส่วนและบริษัท
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 1012-1024
     :: หมวด2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
               :: ส่วนที่1 บทวิเคราะห์มาตรา 1025
               :: ส่วนที่2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้น ส่วน ด้วยกันเอง มาตรา 1026-1048
               :: ส่วนที่3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้น ส่วน กับบุคคลภายนอก มาตรา 1049-1054
               :: ส่วนที่4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้น ส่วนสามัญ มาตรา 1055-1063
               :: ส่วนที่5 การจดทะเบียนห้างหุ้น ส่วนสามัญ มาตรา 1064-1072
               :: ส่วนที่6 การควบห้างหุ้น ส่วนจดทะเบียนเข้ากัน มาตรา 1073-1076
     :: หมวด3 ห้างหุ้น ส่วนจำกัด มาตรา 1077-1095
     :: หมวด4 บริษัทจำกัด
               :: ส่วนที่1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด มาตรา 1096-1116
               :: ส่วนที่2 หุ้นและผู้ถือหุ้นมาตรา 1117-1143
               :: ส่วนที่3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด
               1. บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 1144-1149
               2. กรรมการมาตรา 1150-1170
               3. ประชุมใหญ่มาตรา 1171-1195
               4. บัญชีงบดุลมาตรา 1196-1199
               5. เงินปันผลและเงินสำรองมาตรา 1200-1205
               6. สมุดและบัญชีมาตรา 1206-1207
               :: ส่วนที่4 การสอบบัญชีมาตรา 1208-1214
               :: ส่วนที่5 การตรวจมาตรา 1215-1219
               :: ส่วนที่6 การเพิ่มทุนและลดทุนมาตรา 1220-1228
               :: ส่วนที่7 หุ้นกู้มาตรา 1229-1235
               :: ส่วนที่8 เลิกบริษัทจำกัดมาตรา 1236-1237
               :: ส่วนที่9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน มาตรา 1238-1243
               :: ส่วนที่10 หนังสือบอกกล่าวมาตรา 1244-1245
               :: ส่วนที่11 การถอนทะเบียนบริษัทร้างมาตรา 1246
     :: หมวด5 การชำระบัญชีห้างหุ้น ส่วน จดทะเบียน ห้างหุ้น ส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด มาตรา 1247-1273
:: ลักษณะ23 สมาคมมาตรา 1274-1297

บรรพ4 ทรัพย์สิน
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 1298-1307
:: ลักษณะ2 กรรมสิทธิ์
     :: หมวด1 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์มาตรา 1308-1334
     :: หมวด2 แดนแห่งกรรมสิทธิ์ และการใช้กรรมสิทธิ์ มาตรา 1335-1355
     :: หมวด3 กรรมสิทธิ์รวมมาตรา 1356-1366
:: ลักษณะ3 ครอบครองมาตรา 1367-1386
:: ลักษณะ4 ภารจำยอมมาตรา 1387-1401
:: ลักษณะ5 อาศัยมาตรา 1402-1409
:: ลักษณะ6 สิทธิเหนือพื้นดินมาตรา 1410-1416
:: ลักษณะ7 สิทธิเก็บกินมาตรา 1417-1428
:: ลักษณะ8 ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 1429-1434

บรรพ5 ครอบครัว
:: ลักษณะ1 การสมรส
     :: หมวด1 การหมั้นมาตรา 1435-1447/2
     :: หมวด2 เงื่อนไขแห่งการสมรสมาตรา 1448-1460
     :: หมวด3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา มาตรา 1461-1464/1
     :: หมวด4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา มาตรา 1465-1493
     :: หมวด5 ความเป็นโมฆะของการสมรสมาตรา 1494-1500
     :: หมวด6 การสิ้นสุดแห่งการสมรสมาตรา 1501-1535
:: ลักษณะ2 บิดามารดากับบุตร
     :: หมวด1 บิดามารดามาตรา 1536-1560
     :: หมวด2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร มาตรา 1561-1584/1
     :: หมวด3 ความปกครองมาตรา 1585-1598/18
     :: หมวด4 บุตรบุญธรรมมาตรา 1598/19-1598/37
:: ลักษณะ3 ค่าอุปการะเลี้ยงดู มาตรา 1598/38-1598/41

บรรพ6 มรดก
:: ลักษณะ1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
     :: หมวด1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดกมาตรา 1599-1603
     :: หมวด2 การเป็นทายาท มาตรา 1604-1607
     :: หมวด3 การตัดมิให้รับมรดกมาตรา 1608-1609
     :: หมวด4 การสละมรดกและอื่น ๆ มาตรา 1610-1619
:: ลักษณะ2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 1620-1628
     :: หมวด2 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม ในลำดับและชั้นต่าง ๆ มาตรา 1629-1631
     :: หมวด3 การแบ่ง ส่วนมรดกของทายาทโดยธรรม ในลำดับและชั้นต่าง ๆ
               :: ส่วนที่1 ญาติมาตรา 1632-1634
               :: ส่วนที่2 คู่สมรสมาตรา 1635-1638
     :: หมวด4 การรับมรดกแทนที่กันมาตรา 1639-1645
:: ลักษณะ3 พินัยกรรม
     :: หมวด1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไปมาตรา 1646-1654
     :: หมวด2 แบบพินัยกรรมมาตรา 1655-1672
     :: หมวด3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม มาตรา 1673-1685
     :: หมวด4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ มาตรา 1686-1692
     :: หมวด5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม มาตรา 1693-1699
     :: หมวด6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรม หรือข้อกำหนดพินัยกรรม มาตรา 1700-1710
:: ลักษณะ4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
     :: หมวด1 ผู้จัดการมรดกมาตรา 1711-1733
     :: หมวด2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงิน และการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก มาตรา 1734-1744
     :: หมวด3 การแบ่งมรดกมาตรา 1745-1752
:: ลักษณะ5 มรดกที่ไม่มีผู้รับมาตรา 1753
:: ลักษณะ6 อายุความมาตรา 1754-1755