Blog categories

Latest posts

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 3

ลำดับที่

ชื่อศาล / ที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท์

เขตศาล

1

ศาลจังหวัดนครราชสีมา 
ถนนมหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-242-152,241-544

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอปักธงชัย 
3 อำเภอโชคชัย
4 อำเภอหนองบุนนาก 
5 อำเภอครบุรี 
6 อำเภอเสิงสาง
7 อำเภอจักราช 
8 อำเภอโนนสูง 
9 อำเภอขามสะแกแสง 
10 อำเภอโนนไทย 
11 อำเภอขามทะเลสอ 
12 อำเภอวังน้ำเขียว
13 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
14 กิ่งอำเภอพระทองคำ
15 อำเภอห้วยแถลง 
16 อำเภอพิมาย 
17 อำเภอชุมพวง
18 กิ่งอำเภอเมืองยาง 
19 กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย

2

ศาลแขวงนครราชสีมา 
ถนนราชนิกูล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร 044-258-560,258-380

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอปักธงชัย 
3 อำเภอโชคชัย
4 อำเภอหนองบุนนาก 
5 อำเภอครบุรี 
6 อำเภอเสิงสาง
7 อำเภอจักราช 
8 อำเภอโนนสูง 
9 อำเภอขามสะแกแสง 
10 อำเภอโนนไทย 
11 อำเภอขามทะเลสอ 
12 อำเภอวังน้ำเขียว
13 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
14 กิ่งอำเภอพระทองคำ

3

ศาลแขวงนครราชสีมา (พิมาย) 
ถนนเลี่ยงเมือง จ.นครราชสีมา 30110

โทร 044-471-300

1 อำเภอพิมาย 
2 อำเภอชุมพวง 
3 อำเภอห้วยแถลง 
4 กิ่งอำเภอเมืองยาง 
5 กิ่งอำเภอพระทองคำ

4

ศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดนครราชสีมา 
ถนนกำแหงสงคราม อ.เมือง จ.นครราชสีมา30000

โทร 044-242-673,260-2912

1 อำเภอเมือง
2 อำเภอปักธงชัย 
3 อำเภอโชคชัย
4 อำเภอหนองบุนนาก 
5 อำเภอครบุรี 
6 อำเภอเสิงสาง
7 อำเภอจักราช 
8 อำเภอโนนสูง 
9 อำเภอพิมาย 
10 อำเภอชุมพวง 
11 อำเภอขามสะแกแสง 
12 อำเภอโนนไทย 
13 อำเภอขามทะเลสอ 
14 อำเภอวังน้ำเขียว 
15 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
16 กิ่งอำเภอพระทองคำ
17 กิ่งอำเภอเมืองยาง 
18 กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย
19 อำเภอสีคิ้ว 
20 อำเภอปากช่อง 
21 อำเภอสูงเนิน
22 อำเภอด่านขุนทด 
23 กิ่งอำเภอเทพารักษ์ 
24 อำเภอบัวใหญ่
25 อำเภอแก้งสนามนาง 
26 อำเภอคง 
27 อำเภอโนนแดง
28 อำเภอประทาย 
29 อำเภอบ้านเหลี่ยม 
30 กิ่งอำเภอบัวลาย
31 กิ่งอำเภอสีดา

5

ศาลจังหวัดสีคิ้ว 
324 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

โทร 044-411-187,411-957

1 อำเภอสีคิ้ว 
2 อำเภอปากช่อง 
3 อำเภอสูงเนิน
4 อำเภอด่านขุนทด 
5 กิ่งอำเภอเทพารักษ์

6

ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทร 044-411-957,312-952

1 อำเภอปากช่อง

7

ศาลจังหวัดบัวใหญ่
ถนนสุรนารี 1 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

โทร 044-461-631,461-906

1 อำเภอบัวใหญ่ 
2 อำเภอแก้งสนามนาง 
3 อำเภอคง 
4 อำเภอโนนแดง 
5 อำเภอประทาย 
6 อำเภอบ้านเหลี่ยม 
7 กิ่งอำเภอบัวลาย 
8 กิ่งอำเภอสีดา

8

ศาลจังหวัดชัยภูมิ 
ถนนบรรณาการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทร 044-830-631,811-638

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอคอนสวรรค์ 
3 อำเภอจตุรัส
4 อำเภอเทพสถิตย์ 
5 อำเภอเนินสง่า 
6 อำเภอบ้านเขว้า
7 อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
8 อำเภอภักดีชุมพล
9 อำเภอหนองบัวระเหว 
10 กิ่งอำเภอซับใหญ่

9

ศาลจังหวัดภูเขียว 
ถนนชุมแพ-ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36000

โทร 044-861-236,861-333

1 อำเภอภูเขียว 
2 อำเภอหนองบัวแดง 
3 อำเภอคอนสาร
4 อำเภอบ้านแท่น 
5 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
6 อำเภอแก้งคร้อ

10

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ 
ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทร 044-611-302,611-276

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอลำปลายมาศ 
3 อำเภอสตึก
4 อำเภอห้วยราช 
5 อำเภอกระสัง 
6 อำเภอพุทไธสง
7 อำเภอคูเมือง 
8 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
9 อำเภอประโคนชัย 
10 อำเภอนาโพธิ์
11 อำเภอพลับพลาไชย 
12 กิ่งอำเภอบ้านด่าน 
13 กิ่งอำเภอแคนดง

11

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ (นางรอง) 
ถนนสืบสหการ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

โทร 044-631-650,631-960

1 อำเภอนางรอง 
2 อำเภอคูเมือง 
3 อำเภอหนองกี่
4 อำเภอปะคำ 
5 อำเภอละหานทราย 
6 อำเภอหนองหงส์ 
7 อำเภอโนนสุวรรณ 
8 อำเภอชำนิ 
9 อำเภอโนนดินแดง
10 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

12

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทร 044-613-472,613-246

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอลำปลายมาศ 
3 อำเภอสตึก
4 อำเภอห้วยราช 
5 อำเภอกระสัง 
6 อำเภอพุทไธสง
7 อำเภอคูเมือง 
8 อำเภอคูเมือง 
9 อำเภอปะคำ 
10 อำเภอหนองหงส์ 
11 อำเภอโนนสุวรรณ 
12 อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมือง 
13 อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
14 อำเภอประโคนชัย 
15 อำเภอนาโพธิ์ 
16 อำเภอพลับพลาไชย 
17 กิ่งอำเภอบ้านด่าน 
18 กิ่งอำเภอแคนดง 
19 อำเภอนางรอง 
20 อำเภอหนองกี่ 
21 อำเภอละหานทราย 
22 อำเภอชำนิ 
23 อำเภอโนนดินแดง

13

ศาลจังหวัดสุรินทร์ 
588 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร 044-511-633,511-233

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอปราสาท 
3 อำเภอสังขะ
4 อำเภอจอมพระ 
5 อำเภอศีขรภูมิ 
6 อำเภอลำดวน
7 อำเภอบัวเชด 
8 อำเภอกาบเชิง 
9 กิ่งอำเภอพนมดงรัก
10 กิ่งอำเภอศรีณรงค์ 
11 กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์

14

ศาลแขวงสุรินทร์ 
ถนนหลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร 044-511-696,511-644

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอปราสาท 
3 อำเภอสังขะ
4 อำเภอจอมพระ 
5 อำเภอศีขรภูมิ 
6 อำเภอลำดวน
7 อำเภอบัวเชด 
8 อำเภอกาบเชิง 
9 กิ่งอำเภอพนมดงรัก
10 กิ่งอำเภอศรีณรงค์ 
11 กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์

15

ศาลจังหวัดรัตนบุรี 
ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

โทร 044-599-840

1 อำเภอรัตนบุรี 
2 อำเภอชุมพลบุรี 
3 อำเภอท่าตูม
4 อำเภอสนม 
5 อำเภอสำโรงทาบ 
6 กิ่งอำเภอโนนนารายณ์

16

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ 
ถนนเทพา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทร 045-612-629,613-443

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอราษีไศล 
3 อำเภอยางชุมน้อย
4 อำเภอกันทรารมย์ 
5 อำเภอน้ำเกลี้ยง 
6 อำเภอวังหิน
7 อำเภอบึงบูรพ์ 
8 อำเภออุทุมพรพิสัย 
9 อำเภอห้วยทับทัน
10 อำเภอปรางค์ภู่ 
11 อำเภอเมืองจันทร์ 
12 อำเภอพยุห์
13 อำเภอขุขันธ์ 
14 อำเภอภูสิงห์ 
15 อำเภอศิลาลาด
16 กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

17

ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์ 
ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์ ต.กระแซง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

โทร 045-662-235 

1 อำเภอกันทรลักษณ์ 
2 อำเภอโดนคูณ 
3 อำเภอไพรบึง
4 อำเภอศรีรัตนะ 
5 อำเภอขุนหาญ 
6 อำเภอเบญจลักษณ์

18

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี 
ถนนผาแดง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทร 045-245-091,242-945 

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอวารินชำราบ 
3 อำเภอพิบูลมังสาหาร
4 อำเภอเขื่องใน 
5 อำเภอสำโรง 
6 อำเภอม่วงสามสิบ
7 อำเภอตามสุม 
8 อำเภอตระการพืชผล 
9 กิ่งอำเภอนาตาล
10 อำเภอเขมราฐ 
11 อำเภอกุดข้าวปุ้น 
12 อำเภอโพธิ์ไทร
13 อำเภอดอนมดแดง 
14 อำเภอโขงเจียม 
15 อำเภอสิรินธร
16 อำเภอศรีเมืองใหม่ 
17 กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
18 กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์

19

ศาลแขวงอุบลราชธานี 
ถนนพโลรังฤทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทร 045-244-844,245-282

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอวารินชำราบ 
3 อำเภอพิบูลมังสาหาร 
4 อำเภอเขื่องใน 
5 อำเภอสำโรง 
6 อำเภอม่วงสามสิบ
7 อำเภอตามสุม 
8 อำเภอตระการพืชผล 
9 กิ่งอำเภอนาตาล
10 อำเภอทุ่งศรีอุดม 
11 อำเภอเขมราฐ 
12 อำเภอกุดข้าวปุ้น 
13 อำเภอโพธิ์ไทร 
14 อำเภอดอนมดแดง 
15 อำเภอเดชอุดม
16 อำเภอสิรินธร 
17 อำเภอบุณฑริก 
18 กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
19 กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 
20 กิ่งอำเภอนาเยีย

20

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี (เดชอุดม) 
บริเวณอาคารกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เขต 4 ถนวารินชำราบ-เดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34000

โทร 045-361-902-05 

1 อำเภอเดชอุดม 
2 อำเภอนาจะหลวย 
3 อำเภอน้ำยืน
4 อำเภอบุณฑริก 
5 กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม 
6 กิ่งอำเภอนาเยีย
7 กิ่งอำเภอน้ำขุ่น

21

ศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดอุบลราชธานี 
ถนนพิชิตรังสรรค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทร 045-245-041 

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอวารินชำราบ 
3 อำเภอพิบูลมังสาหาร 
4 อำเภอเขื่องใน 
5 อำเภอสำโรง 
6 อำเภอม่วงสามสิบ
7 อำเภอตามสุม 
8 อำเภอตระการพืชผล 
9 กิ่งอำเภอนาตาล
10 อำเภอทุ่งศรีอุดม 
11 อำเภอนาจะหลวย 
12 อำเภอน้ำยืน
13 อำเภอบุณฑริก 
14 อำเภอเขมราฐ 
15 อำเภอกุดข้าวปุ้น 
16 อำเภอโพธิ์ไทร 
17 อำเภอดอนมดแดง 
18 อำเภอโขงเจียม 
19 อำเภอสิรินธร 
20 อำเภอศรีเมืองใหม่ 
21 กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก 
22 กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 
23 กิ่งอำเภอนาเยีย 
24 อำเภอเดชอุดม 
25 กิ่งอำเภอน้ำขุ่น

22

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ 
ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร 045-511-502 

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอเสนานิคม 
3 อำเภอหัวตะพาน
4 อำเภอพนา 
5 อำเภอปทุมราชวงศา 
6 อำเภอชานุมาน
7 อำเภอลืออำนาจ

23

ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

แผนดคดีเยาวชนและครอบครัว
ถนนชยางกูร อ.เมืองจ.อำนาจเจริญ 37000

โทร 045-511-304

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอเสนานิคม 
3 อำเภอหัวตะพาน
4 อำเภอพนา 
5 อำเภอปทุมราชวงศา 
6 อำเภอชานุมาน
7 อำเภอลืออำนาจ

24

ศาลจังหวัดยโสธร 
ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

โทร 045-712-560,711-411

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
3 อำเภอมหาชนะชัย
4 อำเภอค้อวัง 
5 อำเภอป่าติ้ว 
6 อำเภอทรายมูล
7 อำเภอกุดชุม 
8 อำเภอเลิงนกทา 
9 อำเภอไทยเจริญ