ปรึกษาคดี จัดซื้อ-จัดจ้าง, ส.ต.ง.กล่าวหา, โทษทางวินัย, ป.ป.ช.สอบสวน, อัยการฟ้อง...

 

Thai Law Consult ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ทีมงานตั้งใจว่า จะพัฒนาเว็บไซด์ใน เฟส 3 นี้ (เริ่มตั้งแต่วันรพี 7 สิงหาคม 2556) ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับคดีความผิดตามระเบียบพัสดุและตัวอย่างคดี รวมถึงการให้คำปรึกษา หาทางออกของดคี เพราะเราตระหนักเสมอว่า หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ในองค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นคนดี ตั้งใจทำงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ภาระกิจในการให้บริการประชาชน แต่บางครั้งความพลั้งเผลอ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีปัญหาตามมา และถูกร้องเรียน จน ส.ต.ง.สอบพบแล้วแจ้งผู้บังคับบัญชา และ ป.ป.ช. ให้สอบข้อเท็จจริง กับลงโทษทางวินัย เมื่อ ป.ป.ช. ชี้ว่าคดีมีมูล ก็จะส่งอัยการฟ้องศาล แต่ประสบการณ์ของทีมทนาย ThaiLawConsult พบว่า 90% ที่ ส.ต.ง.กล่าวหา และส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ดำเนินการต่อ มักจะเป็นเรื่องที่พลั้งเผลอหรือประมาท ไม่ได้มีเจตนาทุจริต และเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย (ส.ต.ง.กล่าวหาร้ายแรงเกินควร) จะเริ่มออกอากาศเร็วๆ นี้ครับ

หมายเหตุ    : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

1.   ผมขอเวลา 1 ปี (นับจาก 7 สิงหาคม 2556 ถึง 7 สิงหาคม 2557) ในการพัฒนาบทความ และการปรึกษาคดี

2.   ผมใคร่ขอเชิญ พี่ๆ ข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา มาช่วยกันให้คำปรึกษาคดี และพัฒนาบทความนี้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายของประชาชน ถ้าท่านใดพอจะมีเวลา ช่วยติดต่อผมหน่อยนะครับ โทร. 081-759-8181 numaphon@gmail.com ผมจะติดต่อกลับทันทีเลยครับ

3.   พี่ๆ น้องๆ ที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ควรปรึกษานักกฎหมาย หรือทนายความ ตั้งแต่ก่อนเข้าชี้แจง ต่อ ส.ต.ง. หรือ ก่อนเข้าชี้แจงแก่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าท่านใดกำลังมีปัญหา รีบเล่าเรื่อง และส่งข้อมูลมา ทีมทนาย ThaiLawConsult จะช่วยดูแลให้คำปรึกษาในเบื้องต้นนะครับ

4.   พี่ๆ น้องๆ ที่ผ่านปัญหานี้แล้ว ประสบการณ์ของท่าน อาจจะช่วยบอกกล่าว และช่วยเหลือคนอื่นๆ ที่กำลังมีปัญหาได้นะครับ ผมอยากได้ประสบการณ์ของท่าน ช่วยเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ บทความของท่าน น่าจะมีประโยชน์ต่อการศึกษากฎหมายของประชาชนนะครับ

 

เรื่องที่ 1:  ความผิดและอัตราโทษ ตามระเบียบพัสดุเป็นอย่างไร
เรื่องที่ 2:  หลักเกณฑ์ความรับผิดทางวินัย กับ ความรับผิดทางแพ่ง เป็นคนละกรณีกัน (ฎีกาที่ 8414/2552)
เรื่องที่ 3:  การจัดซื้อ-จัดจ้าง กระทำได้ 6 วิธี ตามระเบียบพัสดุฯ
เรื่องที่ 4:  รายงานขอซื้อ หรือขอจ้าง ตามระเบียบพัสดุ
เรื่องที่ 5:  การคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
เรื่องที่ 6:  กรรมการ
เรื่องที่ 7:  วิธีประกวดราคา
เรื่องที่ 8:  วิธีพิเศษ
เรื่องที่ 9:  การจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์
เรื่องที่ 10:  อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และการตรวจรับพัสด
เรื่องที่ 11:  กรตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง
เรื่องที่ 12:  การจ้างที่ปรึกษา
เรื่องที่ 13:  การจ้างออกแบบ และควบคุมงาน
เรื่องที่ 14:  สัญญาและหลักประกัน
เรื่องที่ 15:  การลงโทษผู้ทิ้งงาน
เรื่องที่ 16:  พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว)
เรื่องที่ 17:  พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
เรื่องที่ 18:  ..
เรื่องที่ 19:  ..
เรื่องที่ 20:  ..
เรื่องที่ 21:  วินัยและการรักษาวินัย ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
เรื่องที่ 22:  การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
เรื่องที่ 23:  อ.ก.พ. (กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด)
เรื่องที่ 24:  การออกจากราชการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน หลักกฎหมาย
เรื่องที่ 25:  การอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน ต้องทำอย่างไร
เรื่องที่ 26:  การร้องทุกข์ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นอย่างไร
เรื่องที่ 27:  ..
เรื่องที่ 28:  ..
เรื่องที่ 29:  ..
เรื่องที่ 30:  สรุปสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.).
เรื่องที่ 31:  อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ 32:  การไต่สวนข้อเท็จจริง ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ 33:  ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. 2547
เรื่องที่ 34:  ..
เรื่องที่ 35:  แนวทางการตัดสินคดี การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ ศาลปกครองกลาง คดีแดงที่ 1051/2555
เรื่องที่ 36:  ..
เรื่องที่ 37:  ..
เรื่องที่ 38:  ..
เรื่องที่ 39:  ..
เรื่องที่ 40:  วินัยร้ายแรง ทุจริตต่อหน้าที่ , ละทิ้งหน้าที่ เกิน 15 วัน , กรรมการตรวจการจ้าง   บทความจากศาลปกครอง พี่ตุ๊กตา เน้นครั้งที่ 1