เรื่องที่ 8-1      ตัวอย่างคำสั่งศาล เรื่อง ขอตั้งผู้จัดการมรดก

              

                    วันที่ 5-5-56 พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร , ทนายน้อย ปราธูป ศรีกลับ น.บ.ท.64 และ ทนายเจี๊ยบ สาวิตรี จิตซื่อ ทีมทนาย Thai Law Consult ได้รับ e-mail สอบถามว่าคำสั่งศาลขอตั้งผู้จัดการมรดก เป็นอย่างไร จากนักศึกษา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นิสิต ปี 2 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงดัดแปลงเนื้อหาบางส่วนและนำมาลงไว้ เพื่อเป็นความรู้กฎหมายสู่ประชาชนครับ

 

---------------ตัวอย่างคำสั่งศาล---------------

ความแพ่ง

ระหว่าง นางกุหลาบ ที่1 นายบัวลอย ที่2 ผู้ร้อง

เรื่อง    ขอตั้งผู้จัดการมรดก

               ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายโป้ยเซียน ผู้ตาย

               ศาลประกาศนัดไต่สวนตามระเบียบแล้ว ไม่มีผู้คัดค้าน

               ทางไต่สวนได้ความจากพยานหลักฐานของผู้ร้องว่า ผู้ร้องที่ 1 เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและผู้ร้องที่ 2 เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายโป้ยเซียน ผู้ตาย ตามใบสำคัญการสมรส บัตรประจำตัวประชาชน สูจิบัตร และใบสำคัญการหย่า เอกสาร ร.1 ถึง ร.2 และ ร.8 ถึง ร.9 ผู้ตายได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ตามมรณบัตร เอกสารหมาย ร.3 กองมรดกของผู้ตายมีที่ดิน รถยนต์และอาวุธปืน ตามโฉนดที่ดิน รายการจดทะเบียนรถยนต์ และทะเบียนอาวุธปืน เอกสารหมาย ร.5 และอาจมีทรัพย์มรดกอื่น ๆ อีก การจัดการทรัพย์มรดกมีเหตุขัดข้อง เนื่องจากผู้ร้องทั้งสองได้ไปติดต่อขอรับโอนทรัพย์มรดกดังกล่าวเพื่อแบ่งปันแก่ทายาท แต่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอ้างว่า ต้องให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน จึงจะจัดการได้ ทายาทอื่นต่างยินยอมให้ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ ตามหนังสือให้ความยินยอม เอกสารหมาย ร.7 ผู้ร้องทั้งสองไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย

              พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตาย เมื่อการจัดการทรัพย์มรดกมีเหตุขัดข้อง และผู้ร้องทั้งสองไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1718 สมควรให้ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้

               จึงมีคำสั่งตั้งนางกุหลาบ ผู้ร้องที่ 1 นายบัวลอย ผู้ร้องที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายโป้ยเซียน ผู้ตาย ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

------------------------------------

 

หมายเหตุ :     คำแนะนำในคดีจัดการมรดก      7 ทนาย Thai Law Consult ได้ให้คำปรึกษาในคดีมรดกหลายคดี จึงเห็นว่า การจัดการมรดกนั้น เป้าหมายอยู่ที่ ให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก win-win กันทุกคน จึงขอแนะนำดังนี้

 

1.     ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกทุกคน ควรพูดคุยกันเอง ว่าจะจัดการมรดกกันอย่างไร ให้ใครบ้าง กี่คน เป็นผู้จัดการมรดก และจะแบ่งมรดกกันอย่างไร

2.     เมื่อดำเนินการตามข้อ 1. แล้ว ให้ปรึกษาทนายความที่เป็นญาติ หรือทนายความที่รู้จัก (ทนายอาวุโสจะช่วยได้มาก)

3.     ถ้าดำเนินการตามข้อ 1. แล้ว มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ทั้งสองฝ่าย (หรือคนที่มีความขัดแย้งกัน) ควรปรึกษาทนายความ เพื่อให้ช่วยดูว่า มีหลักกฎหมายอย่างไร และทางออกของทุกคน แบบ win-win คืออะไร

4.     เมื่อมีทางออก หรือข้อตกลง หรือแนวทาง ที่ win-win จึงค่อยยื่นคำร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก

5.     เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่จัดการมรดกตามที่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกมอบหมายหรือได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้ว

          วิธีนี้ จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดการมรดก ทำให้ทุกฝ่าย win-win ครับ