ปรึกษาคดีกับทนาย

 

เรื่องที่ 28      ตัวอย่าง คำมั่นจะให้ทรัพย์สิน
                     

                    จากเรื่องที่ 27 .....ให้..... วันนี้ (9 เมษายน 2556) ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคารพเสมอมา ท่านเคยเป็นข้าราชการระดับ 10 เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา ขอให้ช่วยเขียนหนังสือคำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อย เอาประเภทถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

                    ทีมทนาย Thai Law Consult จึงต้องเปิดตำรากฎหมาย เข้าห้องสมุดศาล ปรึกษาทนายอาวุโส และเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร น.บ.ท. 64 จึงเรียบเรียงเรื่องนี้มานำเสนอค่ะ

 

หลักกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 526

                   ถ้าการให้ทรัพย์สินหรือให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้น ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว และผู้ให้ไม่ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับ ท่านว่าผู้รับชอบที่จะเรียกให้ส่งมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้นได้ แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอีกได้

ฎีกาที่ 586/2538 การให้หรือคำมั่นว่าจะให้ที่ดิน จะต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงบังคับกันได้ตาม ป.พ.พ. 526 บันทึกข้อตกลงระหว่าง ป. กับ จำเลย ที่ระบุว่า จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่พิพาท ยินยอมยกที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งให้โจทก์ แต่ไม่ได้จดทะเบียน จึงไม่มีผลผูกพันจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาที่พิพาท โดยอาศัยบันทึกดังกล่าวได้

 

ตัวอย่าง หนังสือคำมั่นจะให้ทรัพย์สิน

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นที่..................................

เมื่อวันที่..................................

                    ระหว่่าง.................................... อายุ.....ปี บัตรประชาชนเลขที่.............. อยู่บ้านเลขที่...................... จังหวัด..................... ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า "ผู้ให้" ฝ่ายหนึ่ง

                    กับ......................................... อายุ.....ปี บัตรประชาชนเลขที่.............. อยู่บ้านเลขที่........................ จังหวัด..................... ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า "ผู้รับ" ฝ่ายหนึ่ง

                    ทั้งสองฝ่ายตกลงทำหนังสือคำมั่นจะให้ทรัพย์สิน มีข้อความดังต่อไปนี้

                    ข้อ 1.  ผู้ให้ตกลงว่าจะให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ..................เลขที่ดิน.....................หน้าสำรวจ.........................เนื้อที่.....................พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งผู้ให้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว ให้แก่ผู้รับ

                    ข้อ 2.  ผู้ให้ตกลงว่า จะนำคำมั่นจะให้ทรัพย์สินนี้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนด..........วัน เพื่อให้มีผลบังคับตามกฎหมายต่อไป

                    ข้อ 3.  เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผู้ให้จะนำคำมั่นจะให้ฉบับนี้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ให้จึงตกลงว่า หากผู้ให้ไม่นำคำมั่นจะให้ทรัพย์สินฉบับนี้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลาตาม ข้อ 2. ข้างต้นแล้ว ผู้ให้ยินดีจะให้ผู้รับเรียกราคาแทนทรัพย์สินนั้นได้

                    เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ผู้ให้จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้แก่ผู้รับ ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

                    

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้
       (......................................................)        

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับ
       (......................................................)        

ลงชื่อ.......................................................พยาน
       (......................................................)        

ลงชื่อ.......................................................พยาน
       (......................................................)        

 

           Thai Law Consult นำมาจากหนังสือ ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ ของ อาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมาย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) จัดจำหน่ายโดย ร้านปณรัชช ราคา 270 บาท / 266 หน้า