แนะนำทนายความรุ่นใหม

 

คดีที่ 16      ตั้งทนาย ถอนทนาย ทนายถอนตัวเอง หลักกฎหมายและคำร้อง เขาเขียนกันอย่างไร

               

                    ปลายปี 2555 ทนายอาวุโสเล่าประสบการณ์ให้ทนายความรุ่นใหม่ฟังว่า ตอนเป็นทนายใหม่ๆ ต้องฝึกหัด อดทน เรียนรู้วิธีการว่าความ การทำเอกสารจากทนายความอาวุโส ช่วงแรก กว่าจะได้ทำคดีเองสักคดี ต้องรอคอยเป็นเวลานาน กว่าจะมีลูกความมาปรึกษา และตั้งเป็นทนายความ ลูกความคนแรก คือ ญาติ ลูกความคนที่ 2 คือ เพื่อน ลูกความคนที่ 3 คือ ผู้มีบุญคุณ ดังนั้น 3 คดีแรก ไม่ได้ค่าว่าความเลย เขาให้ก็ไม่กล้ารับ ด้วยเรายังไม่คล่องกลัวจะทำคดีเขาเสีย ทุกวันนี้ ยังนึกถึงบุญคุณของลูกความ 3 คนแรกนี่เสมอ "เขาคือครูของผม"

                    ต้นปี 2556 พี่ดำ ทนายสมปราถน์ ฮั่นเจริญ ทนายอาวุโส แนะนำทีมทนาย Thai Law Consult ว่า ถ้ามีปัญหาข้อขัดแย้งกันตัวความหรือลูกความ ให้พูดคุยทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อน ถ้าพูดคุยกันยาก คดีที่เรารับผิดชอบจะเสีย ทนายความจะเสียชื่อเสียง ทนายความควรถอนตัวเอง ดีกว่าให้ลูกความถอนทนาย โดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเลย

                    วันนี้ ทีมทนาย Thai Law Consult มีน้องๆ ทนายความรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้ และช่วยงานทนายความมากขึ้น พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร น.บ.ท.64 จะพยายามเรียบเรียงบทความ เป็นความรู้กฎหมายสู่ประชาชน

หลักกฎหมาย ป.วิ.พ. 61 - 66

การตั้งทนาย เป็นไปตามมาตรา 61 - 63

Topมาตรา 61 การตั้งทนายความนั้นต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ ตัวความและทนายความแล้วยื่นต่อศาลเพื่อรวมไว้ในสำนวน ใบแต่ง ทนายนี้ให้ใช้ได้เฉพาะคดีเรื่องหนึ่ง ๆ ตามที่ได้ยื่นไว้เท่านั้น เมื่อ ทนายความผู้ใดได้รับมอบอำนาจทั่วไปที่จะแทนบุคคลอื่นไม่ว่าใน คดีใด ๆ ให้ทนายความผู้นั้นแสดงใบมอบอำนาจทั่วไปแล้วคัดสำเนา ยื่นต่อศาลแทนใบแต่งทนาย เพื่อดำเนินคดีเป็นเรื่อง ๆ ไปตาม ความใน มาตรานี้ 

Topมาตรา 62 ทนายความซึ่งคู่ความได้ตั้งแต่งนั้นมีอำนาจว่าความ และดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ แทนคู่ความได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของคู่ความนั้น แต่ถ้ากระบวนพิจารณาใด เป็นไปในทางจำหน่ายสิทธิของคู่ความ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความ อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความการ สละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้ พิจารณาคดีใหม่ ทนายความไม่มีอำนาจที่จะดำเนินกระบวน พิจารณาเช่นว่านี้ได้โดยมิได้รับอำนาจจากตัวความโดยชัดแจ้ง อำนาจโดยชัดแจ้งเช่นว่านี้จะระบุให้ไว้ในใบแต่งทนายสำหรับคดี เรื่องนั้น หรือทำเป็นใบมอบอำนาจต่างหากในภายหลังใบเดียว หรือหลายใบก็ได้และในกรณีหลังนี้ให้ใช้บทบัญญัติ มาตรา 61 บังคับ
กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ตัวความหรือผู้แทนจะปฏิบัติหรือ แก้ไขข้อเท็จจริงที่ทนายความของตนได้กล่าวด้วยวาจาต่อหน้าตน ในศาลในขณะนั้นก็ได้แม้ถึงว่าตัวความหรือผู้แทนนั้นจะมิได้สงวน สิทธิเช่นนั้นไว้ในใบแต่งทนายก็ดี 

ตัวความ ตั้งแต่ง ทนายความ ทำเป็นหนังสือ ยื่นต่อศาล เพื่อให้รับเงินหรือทรัพย์สิน

Topมาตรา 63 บทบัญญัติแห่งมาตราก่อนนี้ไม่ตัดสิทธิตัวความในอัน ที่จะตั้งแต่งผู้แทนหรือทนายความ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลเพื่อ ให้รับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งได้ชำระไว้ในศาล หรือวางไว้ยังศาลเป็นเงิน ค่าธรรมเนียมหรืออย่างอื่นและศาลได้สั่งให้จ่ายคืนหรือส่งมอบให้แก่ ตัวความฝ่ายนั้นแต่ถ้าศาลนั้นมีความสงสัยในความสามารถหรือ ตัวบุคคล ผู้แทน หรือทนายความซึ่งได้รับตั้งแต่งดั่งกล่าวข้างต้น ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ตัวความหรือทนายความหรือทั้งสองคน ให้มาศาลโดยตนเองได้ 

ทนายความ แต่งตั้งให้บุคคลใด ทำการแทนได้ โดยยื่นใบมอบฉันทะต่อศาลทุกครั้ง

Topมาตรา 64 เว้นแต่ศาลจะได้สั่งเป็นอย่างอื่น เมื่อคดีมีเหตุผลพิเศษ อันเกี่ยวกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทนายความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะ คู่ความหรือทนายความอาจตั้งแต่งให้บุคคลใดทำการแทน ได้โดยยื่นใบมอบฉันทะต่อศาลทุกครั้งเพื่อกระทำกิจการอย่างใด อย่างหนึ่งดั่งต่อไปนี้คือ กำหนดวันนั่งพิจารณาหรือวันสืบพยานหรือ วันฟังคำสั่งคำบังคับหรือคำชี้ขาดใด ๆ ของศาลมาฟังคำสั่ง คำบังคับ หรือคำชี้ขาดใด ๆ ของศาล หรือสลักหลังรับรู้ซึ่งข้อความนั้น ๆ รับสำเนาแห่งคำให้การคำร้องหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ ใน มาตรา 71 และ มาตรา 72 และแสดงการรับรู้สิ่งเหล่านั้น 

ทนายความ มีคำขอต่อศาล ให้สั่งถอนตนจากคดี

Topมาตรา 65 ทนายความที่ตัวความได้ตั้งแต่งให้เป็นทนายในคดี จะมีคำขอต่อศาลให้สั่งถอนตนจากการตั้งแต่งนั้นก็ได้ แต่ต้องแสดง ให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าทนายความผู้นั้นได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้ว เว้นแต่จะหาตัวความไม่พบ
เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนั้นแล้ว ให้ศาลส่งคำสั่งนั้นให้ ตัวความทราบโดยเร็ว โดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทน แล้วแต่จะเห็นสมควร

Topมาตรา 66 ผู้ใดอ้างว่าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของตัวความ หรือ เป็นผู้แทนของนิติบุคคล เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่ เกี่ยวข้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องในขณะที่ยื่นคำฟ้องหรือคำให้การ ศาลจะทำการสอบสวนถึงอำนาจของผู้นั้นก็ได้ และถ้าเป็นที่พอใจว่า ผู้นั้นไม่มีอำนาจหรืออำนาจของผู้นั้นบกพร่อง ศาลมีอำนาจยกฟ้อง คดีนั้นเสียหรือมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

                    ทีมทนาย Thai Law Consult โดยพี่ตุ๊กตา, ทนายขัตติยะ, ทนายเทอดธรรม ขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้นะคะ

1.   การตั้งทนาย เป็นไปตาม ป.วิ.พ. มาตรา 61 - 63

2.   ทนายอาจมอบหมายให้เสมียนทนายไปทำการแทน โดยใช้ "ใบมอบฉันทะ" ยื่นต่อศาลทุกครั้ง ตาม ป.วิ.พ. ม.64

แต่เฉพาะกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ กำหนดวันนั่งพิจารณาหรือวันสืบพยานหรือ วันฟังคำสั่งคำบังคับหรือคำชี้ขาดใด ๆ ของศาลมาฟังคำสั่ง คำบังคับ หรือคำชี้ขาดใด ๆ ของศาล หรือสลักหลังรับรู้ซึ่งข้อความนั้น ๆ รับสำเนาแห่งคำให้การคำร้องหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ ใน มาตรา 71 และ มาตรา 72 และแสดงการรับรู้สิ่งเหล่านั้น 

3.   ทนายขอถอนตัวเอง เป็นไปตาม ป.วิ.พ. มาตรา 65

4.   ตัวอย่างคำร้อง ทนายความขอถอนตัวเอง พี่ตุ๊กตา ขอนำมาลงไว้ดังนี้ค่ะ

                    ข้อ ๑.    คดีนี้ ศาลได้จำหน่ายออกจากสารบบความชั่วคราว แต่เนื่องจากโจทก์และทนายโจทก์มีความคิดเห็นในคดีไม่ตรงกัน ดังนั้น ทนายโจทก์จึงขอถอนตนเองออกจากการเป็นทนายในคดีนี้ และทนายโจทก์ได้แจ้งให้โจทก์ทราบแล้ว กับได้คืนเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับคดีให้โจทก์แล้ว ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                                                                                         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

5.   ตัวอย่างคำร้อง ตัวความขอถอนทนายความ พี่ตุ๊กตา ขอนำมาลงไว้ดังนี้ค่ะ

                    ข้อ ๑.    คดีนี้ เดิมจำเลยได้แต่งตั้งให้ นาย.................... เป็นทนายความจำเลย เนื่องจาก จำเลยและทนายความ มีความเห็นไม่ตรงกัน อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี จำเลยจึงขอกราบเรียนศาลขอถอนทนายความ และจำเลยได้แต่งตั้งทนายความคนใหม่เข้ามาดำเนินคดีนี้แทนแล้ว ปรากฏตามใบแต่งทนายความท้ายคำร้องนี้ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

                                                                                         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

7.   ข้อสังเกตของทีมทนาย ThaiLawConsult ทนายอุดมศักดิ์ ศักดิ์ธงชัย, ทนายน้อย ปราธูป ศรีกลับ, ทนายพันศักดิ์ พัวพันธ์ ให้ความเห็นเหมือนกันว่า ถ้าจำเป็นต้องถอนทนาย เนื่องจากทนายและตัวความมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ตัวความและทนายความ ควรดำเนินการเรื่องนี้ให้รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการต่อสู้คดี ส่วนทนายความใหม่ ที่ถูกทาบทามให้เข้ามาในคดีแทนทนายความเดิม อย่ารีรอที่จะพูดคุยกับตัวความถึงความชัดเจนในการถอนทนายความเดิม และกำหนดรูปคดีกับทนายความใหม่ รวมทั้งค่าว่าความ การรีรอจะทำให้ทุกฝ่ายเสียหาย

8.   ถ้าประชาชนหรือทนายความรุ่นใหม่ท่านใด มีปัญหาเรื่องการตั้งทนาย การถอนทนาย ทนายถอนตัวเอง พี่ตุ๊กตาและทีมทนาย ThaiLawConsult ยินดีให้คำปรึกษา ติดต่อมานะคะ โทร. 081-759-8181 numaphon@gmail.com

 

Thai Law Consult ขอขอบคุณทีมงานเว็บ kodmhai.com ที่เผยแพร่ตัวบทกฎหมายต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษากฎหมายของประชาชน รวมทั้งทีมทนาย Thai Law Consult ที่ได้อาศัยข้อมูล ตัวบทกฎหมายจากเว็บไซต์ของท่าน ในการเรียบเรียงบทความนี้ค่ะ