แนะนำทนายความรุ่นใหม

 

คดีที่ 14      ตัวอย่างคำฟ้องละเมิด หมอศัลยกรรม - นายจ้าง/ลูกจ้าง

               

                    กว่าจะเป็นทนายอาวุโส มีประสบการณ์สูงอย่าง ทนายสมปราถน์ ฮั่นเจริญ , ทนายโกมล มากจันทร์ 2 ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ก็ต้องใช้เวลาและการฝึกฝน แม้ทนายบางคนจะมีพรสวรรค์แบบว่า Born to be Lawyer วันนี้ 16 พฤษภาคม 2556 ทนายรุ่นใหม่ 2 คน เข้ามาเยี่ยม Thai Law Consult พาญาติมาด้วย 2 คน คนหนึ่งเป็นหญิงสาว แต่งงานกับฝรั่ง มีครอบครัวที่ลอนดอน มีปัญหาเรื่องความสวยงามและผิดหวังจากนายแพทย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลดัง ด้านความสวยความงามที่คนไทยรู้จักดี พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร ให้คำปรึกษาว่า จะฟ้องหมอศัลยกรรมดีหรือไม่ และจะฟ้องอย่างไร ทนายรุ่นใหม่ทั้ง 2 คน แนะนำว่า Thai Law Consult ควรนำคำฟ้องแพทย์ละเมิดมาลงไว้บ้างเพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายของประชาชน

พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร เคยฟ้องแพทย์ไว้คดีหนึ่ง จึงช่วยกันเรียบเรียงบทความนี้ขึ้นค่ะ

 

1.     หลักกฎหมาย ป.พ.พ. โปรดดูใน "ทนายจำเลยต่อสู้คดีตามแนวฎีกากันอย่างไร" เรื่องที่ 6 ละเมิด - หลักกฎหมาย และ ฎีกา ฟ้องแพทย์ 2 คดีดัง

2.     ฎีกาที่น่าสนใจคือ 292/2542

3.     เนื่องจากเป็นคำขอปลดเปลื้องทุกข์ อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 150 หรือคดีมีทุนทรัพย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ร้อยละ 2 พี่ตุ๊กตาจึงฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งโจทก์เป็นผู้บริโภค ไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล เพราะว่า โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทน จากการให้บริการของจำเลยทั้งสอง จึงเป็นการพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ จึงเป็นคดีผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 3(1)   โจทก์ซึ่งเป็นผู้บริโภคจึงได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาล ตามมาตรา 18 วรรค 1 เว้นแต่โจทก์จะนำคดีมาฟ้องโดยไม่มีเหตุสมควร หรือ เรียกร้องค่าเสียหายเกินสมควร หรือ ประพฤติตนไม่เรียบร้อย หรือ การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี มีลักษณะเป็นการประวิงคดี หรือ ที่ไม่จำเป็น หรือ มีพฤติการณ์อันที่ศาลเห็นสมควร ศาลอาจมีคำสั่งให้โจทก์ชำระค่าฤชาธรรมเนียม ที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมดหรือบางส่วน ตามมาตรา 18 วรรค 2

4.     ข้อเท็จจริงที่ต้องนำมาขบคิดพิจารณากันคือ ความสัมพันธ์ระหว่าง หมอ กับ โรงพยาบาล เป็นลูกจ้างกับนายจ้าง ตามกฎหมายแรงงานหรือไม่ หลักกฎหมายเรื่องนี้ โปรดดูใน เรื่องที่ 17 คดีลูกจ้างขับรถชนคน นายจ้างรับผิดชอบอย่างไร ฟ้องละเมิดนายจ้าง ลูกจ้าง หลักกฎหมาย และ 6 ฎีกาสำคัญ Thai Law Consult นำมาลงไว้ในหัวข้อ "ทนายจำเลยต่อสู้คดีตามแนวฎีกากันอย่างไร"

5.     ทนายเจี๊ยบ สาวิตรี จิตซื่อ หาดใหญ่ สงขลา แนะนำพี่ตุ๊กตาว่า ทนายใหม่ที่สนใจคำฟ้องละเมิด ควรจะซื้อหนังสือของ อาจารย์สมชาย พวงภู่ "คัมภีร์ ฟ้องแพ่ง" เล่ม 1ไว้เป็นคู่มือทำงาน ราคา 380 บาท จำนวน 391 หน้า จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์นิติบรรณการ (ซึ่งพี่ตุ๊กตา มีหนังสือชุดคัมภีร์ฟ้องแพ่งแล้ว 2 ชุด ๆ ละ 6 เล่ม ไว้ที่สำนักงานไทยลอว์คอนซัลต์ และสำนักงานสมปราถน์ทนายความและเพื่อน)

6.      เรื่องละเมิด จำนวนทุนทรัพย์ 2,400,000 ล้านบาท

          ข้อ 1. จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจสถานพยาบาล เสริมความงาม และเป็นนายจ้าง ของจำเลยที่ 2 ปรากฏตาม สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสัญญาจ้าง เอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข 1 และ 2

          จำเลยที่ 2 เป็นแพทย์ ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ สาขาแพทย์ และเป็นผู้ชำนาญพิเศษในแขนงสาขาวิชาศัลยแพทย์ศาสตร์ ตกแต่ง จากสหรัฐอเมริกา และเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ในขณะเกิดเหตุ

          ข้อ 2. เมื่อวันที่ ..... มีนาคม 2542 โจทก์ได้ว่าจ้าง ให้จำเลยที่ 1 ทำศัลยกรรมเพิ่มขนาดของเต้านมของโจทก์ ตกลงเป็นค่าจ้าง 80,000 บาท และในวันเดียวกัน จำเลยที่ 1 ได้มอบหมายให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกจ้าง และเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ทำศัลยกรรมเต้านม โดยการผ่าตัด หลังการผ่าตัด 5 วัน ปรากฏว่า มีน้ำเหลืองไหลออกมาจากบริเวณบาดแผล มีก้อนเนื้ออยู่บริเวณรักแร้ขวา เต้านมด้านซ้ายและด้านขวาขนาดไม่เท่ากัน หัวนมมีบาดแผลที่คล้ายถูกไฟไหม้ ทรวงอกไม่มีร่องอก เต้านมหมดความรู้สึกในการตอบสนองต่อการสัมผัส เมื่อโจทก์สอบถาม จำเลยที่ 2 และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล จำเลยที่ 1 แจ้งว่าเกิดจากความผิดพลาดในการผ่าตัด และจะทำการผ่าตัดแก้ไขให้ใหม่ ต่อมา จำเลยที่ 2 ได้ทำการผ่าตัดแก้ไขให้โจทก์ 2 ครั้ง แต่เต้านมไม่มีสภาพที่ดีขึ้นแต่อย่างใด โจทก์จึงไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลอื่น แพทย์ได้ทำการผ่าตัดแก้ไข 3 ครั้ง ทำให้โจทก์เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแก้ไข และค่ารักษา เป็นเงินประมาณ 190,000 บาท

          ข้อ 3. การที่จำเลยที่ 2 ผู้เป็นแพทย์ชำนาญพิเศษ ในแขนงวิชาศัลยกรรมตกแต่ง จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ทำการผ่าตัดเต้านมของโจทก์ จนเต้านมทั้ง 2 ข้าง มีขนาดไม่เท่ากัน เป็นก้อนเนื้อเดียวติดกันไม่มีร่องอก หัวนมมีบาดแผลคล้ายถูกไฟไหม้ มีก้อนเนื้ออยู่บริเวณรักแร้ขวา และหมดความรู้สึกในการตอบสนองต่อการสัมผัส จนจำเลยที่ 2 ต้องทำการผ่าตัดแก้ไขเองถึง 2 ครั้ง แสดงว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการรักษาผ่าตัด ตามวิสัยและพฤติการณ์เช่นแพทย์ผู้มีความชำนาญพิเศษ ซึ่งจำเลยที่ 2 อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจ จำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ทำละเมิด จึงต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ที่โจทก์ได้เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดไปเป็นเงิน 80,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก้ไขเต้มนมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 190,000 บาท และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน อีกจำนวน 2 ล้านบาท

          ก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยทั้ง 2 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด นับจากวันทำละเมิดแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้ง 2 เพิกเฉย หาได้เยียวยาความเสียหายของโจทก์แต่อย่างใดไม่ ปรากฏตามหนังสือทวงถาม และใบตอบรับไปรษณีย์ เอกสารท้ายคำฟ้อง หมายเลข 3 และ 4

          โจทก์ไม่มีทางใดที่จะบังคับจำเลยทั้งสองได้ จึงต้องฟ้องคดี เพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค

          ขอศาลได้โปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้

1. ให้จำเลยชำระเงิน .......... ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 2,270,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

 

หมายเหตุ : ทีมทนาย Thai Law Consult ให้ความเห็นว่า

1.     คดีฟ้องหมอละเมิด ที่เจอมากคือ ฟ้อง (1) หมอศัลยกรรม ใบหน้า , ทรวงอก (2) วิสัญญีแพทย์ , ทันตแพทย์ ผ่าตัดช่องปาก แล้วคนไข้ตาย (3) สูตินรีแพทย์ ทำคลอด

2.     เมื่อทนายต้องฟ้องคดีให้คนไข้ หรือต้องยื่นคำให้การแก้ต่างแทนหมอ การเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอมโดยผ่อนผันให้แก่กัน น่าจะเป็นทางออกที่ win-win ของทุกฝ่าย และคุณหมอควรจะเยียวยาตั้งแต่แรก ทั้งการรักษาเองหรือค่ารักษาที่โรงพยาบาลอื่นของคนไข้ ที่สำคัญคุณหมอต้องรับความจริงว่า ตัวเองทำผิดพลาด และต้องรู้จักขอโทษคนไข้ (อาจารย์หมอ ที่เรียน ว.ป.อ. ท่านหนึ่ง พูดว่า "หมอไม่ค่อยรับไหว้คนไข้ อย่าว่าแต่จะขอโทษคนไข้เลย") แต่พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร เห็นแย้งว่า หมอที่พี่ตุ๊กตาเจอทุกคน มีมารยาทดีงาม มีน้ำใจ พูดจาไพเราะ และรับไหว้ทุกครั้ง หมอหนุ่ม ๆ สาว ๆ รุ่นใหม่ มือไม้อ่อน มีความเอื้ออาทรต่อคนไข้

3.     ส่วนคนไข้ ต้องตระหนักว่า หมอทุกคนมีจิตวิญญาณในการรักษาคนไข้อยู่แล้ว เป็นธรรมดาที่การรักษาอาจผิดพลาดได้ ถ้าเราเห็นว่า การรักษาน่าจะไม่ได้ผล หรือจะมีความเสียหาย ควรไปพบหมอให้ทำการแก้ไขโดยเร็ว น่าจะเป็นทางออกที่ดี

4.     คดีแนวนี้ ที่ทีมทนาย Thai Law Consult มีประสบการณ์ ทั้งเป็นทนายโจทก์ และ เป็นทนายจำเลยนั้น เกือบทุกคดีจบลงได้ด้วยการไกล่เกลี่ย เพราะคดีผู้บริโภค ศาลท่านให้โอกาสเจรจาตกลงกันเสมอ คดีจึงจบลงได้แบบ win-win ค่ะ

 

5.     ทั้งคุณหมอและคนไข้ ที่มีปัญหาอย่าเป็นทุกข์อยู่คนเดียว บางทีทนายความดีดี อาจช่วยได้นะคะ