แนะนำทนายความรุ่นใหม

 

คดีที่ 12      ขอคืนค่าธรรมเนียมศาลเป็นกรณีพิเศษ (ไม่เกิน 7 ใน 8 ส่วน)

               

                    1.  ถ้าคดีจบลงด้วยการไกล่เกลี่ย หรือ มีการตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันก่อนมีการสืบพยาน โจทก์สามารถยื่นคำแถลงต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษได้ (แต่บางศาลก็ไม่ต้องแถลง ศาลจะมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลให้เลยในคำพิพากษาตามยอม)

                    เมื่อศาลสั่งคืนแล้ว โจทก์ก็ต้องมายื่นคำแถลงขอรับเงินจากศาล โดยยื่นที่งานการเงิน

                    การคืนค่าธรรมเนียม เป็นการคืนให้ตัวโจทก์ ถ้าทนายเป็นผู้มารับเงินแทน ก็ต้องมีใบมอบฉันทะจากโจทก์และสำเนาบัตรประชาชนโจทก์แนบมาด้วย

                    2.  หลักกฎหมาย ป.วิ.พ. มาตรา 151 วรรค 2
                    เมื่อมีการถอนฟ้อง หรือ เมื่อคดีนั้นได้เสร็จเด็ดขาดลง โดยสัญญา หรือ การประนีประนอมยอมความ ให้ศาลมีอำนาจที่จะส่งคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด หรือ บางส่วนแก่คู่ความซึ่งได้เสียไว้ได้ ตามที่เห็นสมควร

                    3.  ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคืนค่าขึ้นศาล พ.ศ.2553
ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (5 กุมภาพันธ์ 2554)
ข้อ 2.1 ค    การคืนค่าขึ้นศาลเป็นกรณีพิเศษ ให้คืนค่าขึ้นศาลไม่เกิน 7 ใน 8 ส่วน แต่มิให้เหลือน้อยกว่า 200 บาท ให้พิเคราะห์ถึงการพิจารณาที่ได้กระทำไปแล้ว ประกอบด้วย

 

                    4.  ตัวอย่าง คำแถลงขอคืนค่าธรรมเนียมศาลเป็นกรณีพิเศษ  

                    คดีนี้ ศาลนัดไกล่เกลี่ยในวันนี้ ด้วยโจทก์และจำเลยตกลงกันได้ รายละเอียดปรากฏตามสัญญาประนีประนอม โจทก์มีความประสงค์ขอคืนค่าธรรมเนียมศาลเป็นกรณีพิเศษ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ................................................ผู้แถลง
(........................................)

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้า..............................................ทนายความโจทก์เป็นผู้เรียง/พิมพ์                
(........................................)                                                                 

 

                    5.  ตัวอย่าง คำแถลง ขอรับเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน

                    คดีนี้ ศาลได้พิพากษาตามยอม เมื่อวันที่..................... ดังความปรากฏในสำนวนแล้วนั้น โจทก์มีความประสงค์ขอรับเงินค่าธรรมเนียมที่ศาลสั่งคืน โดยโจทก์ขอมอบฉันทะให้ นาย........................... ทนายโจทก์ เป็นผู้รับเงินไปจากศาล
                    ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

ลงชื่อ................................................ผู้แถลง
(........................................)

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้า..............................................ทนายความโจทก์เป็นผู้เรียง/พิมพ์                
(........................................)                                                                 

 

                    6.  เพื่อแนะนำทนายความรุ่นใหม่

                    พี่ตุ๊กตา ณุมาพร น.บ.ท. 64 แห่ง Thai Law Consult (TLC) ได้นำ ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และ ความหมายของการไกล่เกลี่ย มาลงไว้ข้างล่างนี้ค่ะ