แนะนำทนายความรุ่นใหม

 

คดีที่ 11      สัญญาประนีประนอมยอมความ ในคดีครอบครองปรปักษ์

               

                    ต่อเนื่องจากคดีที่ 8 คดีครอบครองปรปักษ์ ก่อนสืบพยาน ศาลจังหวัดมักจะให้คู่ความเข้าห้องไกล่เกลี่ยกันเสมอ เพื่อให้คดีจบกันได้โดยการประนีประนอมยอมความกัน ทนายความรุ่นใหม่ จึงต้องเขียนสัญญายอมเสนอศาลด้วยแบบฟอร์ม 29 ของศาล ทนายพี่ตุ๊กตา ณุมาพร น.บ.ท. 64 แห่ง Thai Law Consult (TLC) จึงนำตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ มาลงไว้เป็นตัวอย่างให้ทนายความรุ่นใหม่ได้ศึกษาค่ะ

 

                    ข้าพเจ้า โจทก์ และ จำเลย
                    ขอทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

                    ข้อ 1.  จำเลยตกลงยกให้ และโจทก์ตกลงยอมรับที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๖ ตารางวา หรือเนื้อที่ตามความเป็นจริงตามการรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดิน แม้ที่ดินดังกล่าวนี้ จะขาดหรือล้ำจำนวนโดยการรังวัด ให้ถือแนวรั้วคอนกรีตที่กั้นระหว่างบ้านของโจทก์และของจำเลย ซึ่งได้สร้างไว้ก่อนแล้ว และได้แบ่งพื้นที่ที่ดินพิพาทไว้แจ้งชัดแล้ว

                    ข้อ 2.  เนื่องจากที่ดินพิพาทตามหนังสือรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดินยังมีพื้นที่ไม่แน่ชัด โจทก์และจำเลยจึงขอให้ศาลโปรดมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดิน ให้ทำการแก้ไขการรังวัดให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

                    ข้อ 3.  โจทก์ตกลงเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวตามข้อ 1. และ 2. ทั้งสิ้น เช่น ค่ารังวัด ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยกและขอให้ออกโฉนดใหม่

                    ข้อ 4.  โจทก์ตกลงไปดำเนินการเพิกถอนการคัดค้านการรังวัดที่ดินที่จำเลยได้ยื่นเรื่องขอรังวัดไว้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาตามยอม

                    ข้อ 5.  หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงตามข้อ 1. ถึงข้อ 4. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดี

                    ข้อ 6.  โจทก์และจำเลยตกลงกันให้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความเป็นพับ

                    ข้อ 7.  โจทก์และจำเลยตกลงตามข้อ 1. ถึงข้อ 5. และไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีกทั้งทางแพ่งและอาญา

                    ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 

.........................................................................โจทก์

.........................................................................จำเลย

คู่ความได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า

.........................................................................ผู้พิพากษา

.........................................................................ผู้พิพากษา