Blog categories

Latest posts

เขตอำนาจศาลยุติธรรม ภาค 4

ลำดับที่

ชื่อศาล / ที่ตั้ง / หมายเลขโทรศัพท์

เขตศาล

1

ศาลจังหวัดขอนแก่น 
ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร 043-236-030,237-722

1 อำเภอเมืองขอนแก่น 
2 อำเภอน้ำพอง 
3 อำเภอภูเวียง
4 อำเภอมัญจาคีรี 
5 อำเภอชุมแพ 
6 อำเภอหนองเรือ
7 อำเภอกระนวน 
8 อำเภอสีชมพู 
9 อำเภออุบลรัตน์
10 อำเภอบ้านฝาง 
11 อำเภอเขาสวนกวาง 
12 อำเภอพระยืน
13 อำเภอภูผาม่าน 
14 กิ่งอำเภอหนองนาคำ 
15 กิ่งอำเภอบ้านแฮด
16 กิ่งอำเภอซำสูง 
17 กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย

2

ศาลแขวงขอนแก่น 
ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร 043-243-875,243-811

1 อำเภอเมืองขอนแก่น 
2 อำเภอน้ำพอง 
3 อำเภอภูเวียง
4 อำเภอมัญจาคีรี 
5 อำเภอชุมแพ 
6 อำเภอหนองเรือ
7 อำเภอกระนวน 
8 อำเภอสีชมพู 
9 อำเภออุบลรัตน์
10 อำเภอบ้านฝาง 
11 อำเภอเขาสวนกวาง 
12 อำเภอพระยืน
13 อำเภอภูผาม่าน 
14 กิ่งอำเภอหนองนาคำ 
15 กิ่งอำเภอบ้านแฮด
16 กิ่งอำเภอซำสูง 
17 กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย

3

ศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดขอนแก่น 
ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร 043-238-498,238-068

1 อำเภอเมืองขอนแก่น 
2 อำเภอน้ำพอง 
3 อำเภอภูเวียง
4 อำเภอมัญจาคีรี 
5 อำเภอชุมแพ 
6 อำเภอหนองเรือ
7 อำเภอกระนวน 
8 อำเภอสีชมพู 
9 อำเภออุบลรัตน์
10 อำเภอบ้านฝาง 
11 อำเภอเขาสวนกวาง 
12 อำเภอพระยืน
13 อำเภอบ้านไผ่ 
14 อำเภอภูผาม่าน 
15 กิ่งอำเภอหนองนาคำ
16 อำเภอชนบท 
17 กิ่งอำเภอชำสูง 
18 กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย
19 กิ่งอำเภอโนนศิลา 
20 อำเภอแวงน้อย 
21 อำเภอแวงใหญ่
22 อำเภอเปือยน้อย 
23 อำเภอพล 
24 อำเภอหนองสองห้อง
25 กิ่งอำเภอซำสูง

4

ศาลจังหวัดพล 
ถนนเมืองพล อ.พล จ,ขอนแก่น 40120

โทร 043-414-990,414-989

1 อำเภอพล 
2 อำเภอชนบท 
3 อำเภอบ้านไผ่
4 อำเภอแวงน้อย 
5 อำเภอแวงใหญ่ 
6 อำเภอเปือยน้อย
7 อำเภอหนองสองห้อง
8 กิ่งอำเภอโนนศิลา

5

ศาลจังหวัดมหาสารคาม 
ถนนนพมาศดำรัส อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทร 043-711-428,725-711

1 อำเภอเมืองมหาสารคาม 
2 อำเภอกันทรวิชัย 
3 อำเภอโกสุมพิสัย
4 อำเภอบรบือ 
5 อำเภอนาเชือก 
6 อำเภอเชียงยืน
7 อำเภอนาดูน 
8 อำเภอแกดำ 
9 อำเภอวาปีปทุม
10 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
11 อำเภอยางสีสุราช
12 กิ่งอำเภอกุดดัง 
13 กิ่งอำเภอชื่นชม

6

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ถนนกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทร 043-811-214,814-988

1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
2 อำเภอยางตลาด 
3 อำเภอกุฉินารายณ์ 
4 อำเภอนามน 
5 อำเภอสมเด็จ 
6 อำเภอหนองกุงศรี
7 อำเภอท่าคันโท 
8 อำเภอกมลาไสย 
9 อำเภอสหัสขันธ์
10 อำเภอเขาวง 
11 อำเภอคำม่วง 
12 อำเภอร่องคำ
13 อำเภอห้วยแม็ก 
14 อำเภอห้วยผึ้ง 
15 กิ่งอำเภอดอนจาน
16 กิ่งอำเภอฆ้องชัย 
17 กิ่งอำเภอสามชัย 
18 กิ่งอำเภอนาคู

7

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด 
ถนนสุริยเดชบำรุง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-511-406,511-793

1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
2 อำเภอศรีสมเด็จ 
3 อำเภอจังหาร
4 อำเภอธวัชบุรี 
5 อำเภอเสลภูมิ 
6 อำเภอโพนทอง
7 อำเภอหนองพอก 
8 อำเภอเมืองสรวง 
9 อำเภอสุวรรณภูมิ
10 อำเภอโพนทราย 
11 อำเภอเกษตรวิสัย 
12 อำเภอปทุมรัตน์
13 อำเภออาจสามารถ 
14 อำเภอพนมไพร 
15 อำเภอโพธิ์ชัย
16 อำเภอเมยวดี 
17 อำเภอจตุรพักตรพิมาน
18 กิ่งอำเภอเชียงขวัญ 
19 กิ่งอำเภอหนองฮี 
20 กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง

8

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
ถนนสุริยเดชบำรุง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร 043-527-255-6

1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
2 อำเภอศรีสมเด็จ 
3 อำเภอจังหาร
4 อำเภอธวัชบุรี 
5 อำเภอเสลภูมิ 
6 อำเภอโพนทอง
7 อำเภอหนองพอก 
8 อำเภอเมืองสรวง 
9 อำเภอสุวรรณภูมิ
10 อำเภอโพนทราย 
11 อำเภอเกษตรวิสัย 
12 อำเภอปทุมรัตน์
13 อำเภออาจสามารถ 
14 อำเภอพนมไพร 
15 อำเภอโพธิ์ชัย
16 อำเภอเมยวดี 
17 อำเภอจตุรพักตรพิมาน
18 กิ่งอำเภอเชียงขวัญ 
19 กิ่งอำเภอหนองฮี 
20 กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง

9

ศาลจังหวัดอุดรธานี 
ถนนอธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร 042-222-947,243-838

1 อำเภอเมืองอุดรธานี 
2 อำเภอหนองหาน 
3 อำเภอกุมภวาปี
4 อำเภอโนนสะอาด 
5 อำเภอน้ำโสม 
6 อำเภอบ้านผือ
7 อำเภอเพ็ญ 
8 อำเภอนายูง 
9 อำเภอวังสามหมอ
10 อำเภอศรีธาตุ 
11 อำเภอบ้านดง 
12 อำเภอวังวัวซอ
13 อำเภอกุดจับ 
14 อำเภอไชยวาน 
15 อำเภอทุ่งฝน
16 อำเภอหนองแสง 
17 อำเภอสร้างคอม 
18 กิ่งอำเภอกู่แก้ว
19 กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 
20 กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์

10

ศาลแขวงอุดรธานี 
ถนนวัฒนานุวงศ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร 042-249-738,249-749 

1 อำเภอเมืองอุดรธานี 
2 อำเภอหนองหาน 
3 อำเภอกุมภวาปี
4 อำเภอโนนสะอาด 
5 อำเภอน้ำโสม 
6 อำเภอบ้านผือ
7 อำเภอเพ็ญ 
8 อำเภอนายูง 
9 อำเภอวังสามหมอ
10 อำเภอศรีธาตุ 
11 อำเภอบ้านดง 
12 อำเภอวังวัวซอ
13 อำเภอกุดจับ 
14 อำเภอไชยวาน 
15 อำเภอทุ่งฝน
16 อำเภอหนองแสง 
17 อำเภอสร้างคอม 
18 กิ่งอำเภอกู่แก้ว
19 กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 
20 กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์

11

ศาลจังหวัดอุดรธานี

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
ถนนมุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร 042-325-523,325-526

1 อำเภอเมืองอุดรธานี 
2 อำเภอหนองหาน 
3 อำเภอกุมภวาปี
4 อำเภอโนนสะอาด 
5 อำเภอน้ำโสม 
6 อำเภอบ้านผือ
7 อำเภอเพ็ญ 
8 อำเภอนายูง 
9 อำเภอวังสามหมอ
10 อำเภอศรีธาตุ 
11 อำเภอบ้านดง 
12 อำเภอวังวัวซอ
13 อำเภอกุดจับ 
14 อำเภอไชยวาน 
15 อำเภอทุ่งฝน
16 อำเภอหนองแสง 
17 อำเภอสร้างคอม 
18 กิ่งอำเภอกู่แก้ว
19 กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 
20 กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์

12

ศาลจังหวัดหนองคาย 
ถนนมีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร 042-423-091,421-340

1 อำเภอเมือง 
2 อำเภอโพนพิสัย 
3 อำเภอท่าบ่อ
4 อำเภอศรีเชียงใหม่ 
5 อำเภอสังคม 
6 กิ่งอำเภอสระใคร
7 กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ 
8 กิ่งอำเภอรัตนวาปี 
9 กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก