ทนายพงศ์รัตน์ รัตนพงศ์ น.บ.ท.64 ผู้เรียบเรียง
ทนายจำเลยต่อสู้คดีตามแนวฎีกากันอย่างไร

 

เรื่องที่ 1      เช็คเด้ง ฟ้องเช็ค พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค


               

                    ทีมทนาย ThaiLawConsult โทร. 081-759-8181 โดย น้าสิด ทนายพงศ์รัตน์ รัตนพงศ์, พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร, ทนายน้อย ปราธูป ศรีกลับ, ทนายอู๋ อุดมศักดิ์ ศักดิ์ธงชัย น.บ.ท. 64 เห็นเหมือนกันว่า ทนายทุกคนต้องตอบคำถามพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน จะฟ้องคดี และถูกฟ้องคดีเช็คอยู่เสมอ จึงเรียบเรียงเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเป็นความรู้กฎหมายสู่ประชาชน และทุกคนเห็นเหมือนกันว่า

                   คดีเช็คเป็นความผิดอันยอมความได้และอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง, เมื่อขึ้นศาล จำเลยมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือ รับสารภาพ แล้วขอผ่อนชำระ หรือต่อสู้คดีเพื่อให้ศาลยกฟ้อง แนวทางต่อสู้คดีของทนายจำเลยที่น่าสนใจมีดังนี้

 

หลัก  

พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

                    มาตรา 4     ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

          (1) เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น
          (2) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้
          (3) ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น
          (4) ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้
          (5) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผู้ออกเช็คมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

                    มาตรา 5     ความผิดตาม มาตรา 4 เป็นความผิดอันยอมความได้

 

1. ไม่ใช่ผู้เสียหาย เพราะผู้เสียหายต้องเป็นผู้ทรงเช็คในขณะที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (ฎีกาที่ 1620/2546, 5407/2546)

2. คดีขาดอายุความ

 • ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลย ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค เมื่อพ้นกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยมิได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน คดีขาดอายุความ (ฎีกาที่ 914/2535)
 • ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหลายครั้ง อายุความนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คครั้งแรก (ฎีกาที่ 5276/2531)
 • คดีความผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค เมื่อได้ร้องทุกข์ภายในกำหนดอายุความ ตาม ป.อ. มาตรา 96 แล้ว ย่อมมีอายุความ 5 ปี ตาม ป.อ. มาตรา 95(5) แต่แม้จะฟ้องภายในกำหนดอายุความ ถ้าไม่ได้ตัวจำเลยมาศาลในกำหนดเวลาดังกล่าว คดีก็ขาดอายุความเช่นกัน (ฎีกาที่ 1780/2531)

3. มูลหนี้ตามเช็ค ไม่มีอยู่จริง หรือไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย    

 • สัญญาเช่าซื้อนั้น ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ (ฎีกาที่ 8703/2543)
 • ออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ต้องมีหลักฐานการกู้ยืมก่อนออกเช็ค ถ้าหลักฐานการกู้ยืมเงินทำขึ้นภายหลังที่ออกเช็คแล้ว แม้กระทำในวันเดียวกันก็ตาม ถือว่าขณะที่ออกเช็ค หนี้นั้นเป็นหนี้ที่ไม่มีอยู่จริง (ฎีกาที่ 3722/2538)
 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ฎีกาที่ 5529/2539)
 • ออกเช็คเพื่อชำระหนี้การพนัน หามีมูลหนี้ไม่ (ฎีกาที่ 2493/2527)
 • ออกเช็คเพื่อเป็นประกันหนี้ มิได้มีเจตนาจะใช้เช็คนั้นชำระหนี้ (ฎีกาที่ 734/2547, 1351/2542, 1213/2545, 20/2544)
 • ออกเช็คแลกเงินสด (ฎีกาที่ 1518/2535) ไม่เป็นความผิด
 • แต่ถ้าออกเช็คแลกเงินสด แล้วธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน หากมีการออกเช็คฉบับใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเช็คฉบับเดิมที่เป็นเช็คแลกเงินสดดังกล่าว เช็คที่ออกในภายหลังนี้ ย่อมถือว่าเป็นเช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย (ฎีกาที่ 2921/2540)
 • ขาดลดเช็ค ถือว่าไม่มีหนี้ (ฎีกาที่ 378/2536)
 • ขอยืมเงินแล้วออกเช็คให้ไว้ ไม่เป็นความผิด (ดูข้อเท็จจริงตามฎีกาที่ 2834/2535)
 • ขณะออกเช็คยังไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ แม้ภายหลังจะมีการทำสัญญากู้เงิน ก็เป็นการออกเช็คที่ไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย (ฎีกาที่ 462/2552)
 • เช็คไม่ลงวันที่ ถือว่าไม่มีวันที่ผู้ออกเช็คกระทำความผิด แม้ ป.พ.พ. มาตรา 910 ประกอบ มาตรา 989 จะให้สิทธิแก่ผู้ทรง จะจดวันที่ถูกต้องแท้จริงลงก็ได้นั้น ก็เพียงแต่ให้เช็คนั้นมีรายการสมบูรณ์ตามกฎหมาย ฟ้องร้องบังคับกันได้ในทางแพ่งเท่านั้น หาเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เช็คฯ ไม่ (ฎีกาที่ 755/2547)
 • ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ ซึ่งมูลหนี้ตามเช็คเกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว (ฎีกาที่ 4203/2541)
 • นายวงแชร์ หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ เรียกร้องหนี้สินการเล่นแชร์จากสมาชิกวงแชร์ (ฎีกาที่ 427/2542)     

4. ขวนขวายชำระหนี้ เป็นพฤติการณ์ที่ศาลฎีการอการลงโทษให้จำเลย (ฎีกาที่ 471/2535, 2525/2534)

 

ทีมงาน Thai Law Consult นำมาจากหนังสือ คำอธิบาย ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ของ อาจารย์ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 โดยสำนักพิมพ์นิติบรรณการ, การฟ้องและการต่อสู้คดีเช็ค โดย อาจารย์ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ และ สาระคดีเช็ค สาระสำหรับผู้ต้องการชนะคดี โดย อาจารย์วิชัย ตันติกุลานันท์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเท็จจริง

 

 

 

 

      

 

 

Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here
Content for New Div Tag Goes Here

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  2542/2549

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, 659 วรรคสาม

         

________________________________

        

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  1181/2541

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, 563, 671

          

________________________________

         

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  2205/2542

ป.พ.พ. มาตรา 420, 537, 657
ป.วิ.พ. มาตรา 224

      

________________________________

        

 

 

 

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  3517/2525

ป.พ.พ. มาตรา 164, 226, 227, 561, 567, 657, 665, 671, 880
ป.วิ.พ. มาตรา 248

 

________________________________

 

 

(ฎีกาเหล่านี้ทีมทนายความ Thai Law Consult นำมาจากระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา 1-11-55)