ถูกเรื่องคดีอาญา ปรึกษา 7 ทนาย

 

Thai Law Consult ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทีมทนายเราได้ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา และว่าความในคดีอาญาหลายร้อยคดี เราจึงเห็นความสำคัญว่า คดีอาญามีโทษต่อเนื้อตัวร่างกาย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 กำหนดโทษสำหรับผู้กระทำความผิด 5 อย่าง คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน เพียงแค่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา ก็นำมาซึ่งความทุกข์กายทุกข์ใจของผู้ถูกกล่าวหาและญาติมิตรแล้ว และเราตระหนักว่า เมื่อคนๆหนึ่ง ถูกเรื่องคดีอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญา ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ทุกคนมักนึกถึง ทนายความและความเห็นของทนายความที่น่าเชื่อถือ เป็นแนวทางในการวางแผน เตรียมตัวต่อสู้คดี

    (1) 
                                             (2)  พี่ตุ๊กตา ทนายณุมาพร พัฒนพงศธร น.บ.ท.64
                                             (3)  
                                             (4) 
                                             (5)  
                                             (6)  
                                             (7) 

ได้เรียบเรียงบทความจากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและว่าความในคดีอาญาที่น่าสนใจ มาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายของประชาชน โดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 เป็นต้นไปนะครับ

 

เรื่องที่ 1:     ถูกเรื่องคดียาเสพติด 4 คำถามจากทางบ้าน 7 ทนายช่วยตอบ
เรื่องที่ 2:     ความผิดหลายกรรม และ กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
                  ข้อต่อสู้ของทนายในคำให้การและถามค้าน ในคดียาเสพติด
เรื่องที่ 3:     ดุลพินิจของศาลในการกำหนดโทษ คดียาเสพติด และมาตรา 100/2
เรื่องที่ 4:     ถูกริบทรัพย์ในคดียาเสพติด จะขอคืนได้อย่างไร
5 ฎีกานี้ มีคำตอบ
เรื่องที่ 4-1:  รถยนต์ขนยาบ้า ทำไมไม่ถูกริบ ที่นี่มีคำตอบ
เรื่องที่ 5:     เสพยาบ้า แล้วขับรถยนต์ มีโทษอย่างไร หลักกฎหมายและฎีกาสำคัญ

เรื่องที่ 6:     ข้อแตกต่าง ระหว่าง พ.ร.บ.มาตรการฯ กับ พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ ที่สำคัญ

เรื่องที่ 7:     ลดโทษ ลงโทษสถานเบา ในคดียาเสพติด ตาม มาตรา 100/2 ต้องทำอย่างไร

เรื่องที่ 7-1:  แนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 100/2 ของเจ้าพนักงาน
เรื่องที่ 8:     ตัวการร่วม      ในคดียาเสพติด คืออะไร
เรื่องที่ 8-1:  สมคบ (Conspiracy) โดยตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ในคดียาเสพติด ต้องรับโทษอย่างไร
เรื่องที่ 9:     ผู้สนับสนุน หรือ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด คดียาเสพติด ต้องรับโทษอย่างไร
เรื่องที่ 10:   ผู้กระทำผิด     ในคดียาเสพติด เป็นข้าราชการ , พนักงานในหน่วยงานของรัฐ ต้องรับโทษอย่างไร
เรื่องที่ 11:   การเพิ่มโทษ    ในคดียาเสพติด มีเงื่อนไขอย่างไร
เรื่องที่ 11-1:   การเพิ่มโทษ ในคดีอาญาทั่วไป ตาม ป.อ. 92, 93, 94 มีหลักการอย่างไร
เรื่องที่ 11-2:   รอการลงโทษในคดียาเสพติด ตามแนวฎีกาสำคัญ
เรื่องที่ 12:   การบรรยายฟ้อง ในคดียาเสพติด ของโจทก์ ทนายความจะนำมาเป็นข้อต่อสู้ได้อย่างไร
เรื่องที่ 13:   การนำสืบของอัยการโจทก์ ในคดียาเสพติด ต้องเป็นอย่างไร
เรื่องที่ 14:   ตารางสรุป ฐานความผิดและอัตราโทษ ในคดียาเสพติด

เรื่องที่ 15:   ลดโทษ อภัยโทษ ในคดียาเสพติด มีเงื่อนไขอย่างไร

เรื่องที่ 15-1:   นักโทษต่างแดน คดียาเสพติด ตัดสินแล้ว ขอกลับไปรับโทษต่อยังประเทศตนได้ใหม

เรื่องที่ 16:   กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด
เรื่องที่ 17:   ถูกจับยาบ้า 500 เม็ด, เงินสด 5 ล้านบาท, รถโตโยต้า วีโก้ 2 คัน - ถูกลงโทษอย่างไร
เรื่องที่ 17-1:  คดียาเสพติด 2 ฎีกาฟอกเงิน ที่ประชาชนควรรู้ - 2770/2550 และ Toyota Camry ป้ายแดง

เรื่องที่ 18:   มีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี มีความผิดทันที

เรื่องที่ 19:   ซื้อขายทองคำแท่ง ฉ้อโกง หรือ ผิดสัญญาทางแพ่ง หลักกฎหมาย และตัวอย่างคดี

เรื่องที่ 20:   ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ

เรื่องที่ 21:   ถูกฉ้อโกง รับจำนองที่ดินผิดแปลง จะทำอย่างไรดี

เรื่องที่ 22:   โกงเจ้าหนี้ ป.อ. 350 หลักกฎหมาย และตัวอย่างคดี

เรื่องที่ 23:   ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนจำเลยในคดีอาญา หลักกฎหมาย

เรื่องที่ 24:   อุทธรณ์คำวินิจฉัย คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแก่จำเลยในคดีอาญา ตัวอย่างคดี

เรื่องที่ 25:   การลงลายมือชื่อผู้อื่น แม้เจ้าของลายมือชื่อยินยอม ก็เป็นการปลอมเอกสารแล้ว

เรื่องที่ 26:   ประทับตราปลอม ลงลายมือชื่อปลอม ในเอกสาร ข้อสังเกตจากพี่ตุ๊กตา 1

เรื่องที่ 27:   ผู้เสียหายที่แท้จริง ผู้เสียหายโดยนิตินัย   ป.วิ.อ. 2 (4) ตัวอย่างคดี ลงลายมือชื่อปลอม